Άρθρο 14 – Διεύθυνση Υποθέσεων Δικαιοδοσίας Μουφτή

1. Στις Μουφτείες Διδυμοτείχου, Κομοτηνής και Ξάνθης, οι οποίες αποτελούν αυτοτελείς αποκεντρωμένες δημόσιες υπηρεσίες του Υπουργείου Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων, επιπέδου γενικής διεύθυνσης και υπάγονται στον Υπουργό Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων, συνιστώνται Διευθύνσεις Υποθέσεων Δικαιοδοσίας Μουφτή.
2. Επιχειρησιακός στόχος της Διεύθυνσης Υποθέσεων Δικαιοδοσίας Μουφτή είναι η υποστήριξη του Μουφτή κατά την άσκηση της δικαιοδοσίας του σύμφωνα με το άρθρο 5 της από 24.12.1990 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου «Περί Μουσουλμάνων Θρησκευτικών Λειτουργών» (Α΄182) που κυρώθηκε με το άρθρο μόνο του ν.1920/1991 (Α΄11) και τροποποιήθηκε με το ν.4511/2018 (Α’ 2), η τήρηση αρχείου αποφάσεων και η πραγματοποίηση εκδόσεων συναφών θεμάτων.
2. Η Διεύθυνση Υποθέσεων Δικαιοδοσίας Μουφτή συγκροτείται από τις ακόλουθες οργανικές μονάδες:
(α) Το Τμήμα Α΄ Υποθέσεων Δικαιοδοσίας Μουφτή
(β) Το Τμήμα Β΄ Αρχείου και Εκδόσεων
3. Το Τμήμα Α΄ Υποθέσεων Δικαιοδοσίας Μουφτή είναι αρμόδιο για την επιμέλεια όλων των αναγκαίων λεπτομερειών και την τήρηση του κατάλληλου κάθε φορά τύπου για τη διεξαγωγή της διαδικασίας ενώπιον του Μουφτή κατά την άσκηση της δικαιοδοσίας του. Τηρεί τα αναγκαία δημόσια βιβλία, καθώς και ετήσια στατιστικά στοιχεία, ιδίως τον αριθμό των αιτήσεων και το είδος τους, τον αριθμό εκδοθεισών αποφάσεων κατά φύση υπόθεσης, βιβλίο ημερομηνιών συζήτησης με τα στοιχεία των μερών, κατάσταση εκκρεμών υποθέσεων, τα οποία υποβάλλονται στο οικείο Πρωτοδικείο προς επιθεώρηση και τήρηση αρχείου. Επίσης, μεριμνά για την εφαρμογή των διατάξεων των άρθρων 10 παρ. 5 και 11 παρ. 7.
4. Το Τμήμα Β΄ Αρχείου και Εκδόσεων είναι αρμόδιο για:
α) την τήρηση του αρχείου των αποφάσεων,
β) την έκδοση αντιγράφων για χρήση των ενδιαφερομένων,
γ) την ανωνυμοποίηση, περιληπτική διατύπωση και ταξινόμηση του περιεχομένου των αποφάσεων ανά είδος υποθέσεως και την σχετική ενημέρωση του Τμήματος Μουσουλμανικών Υποθέσεων της Διεύθυνσης Θρησκευτικής Διοίκησης της Γενικής Γραμματείας Θρησκευμάτων του Υπουργείου Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων,
δ) τη δημιουργία, τη διαχείριση και την τήρηση νομικής βιβλιοθήκης σχετικών θεμάτων,
ε) τον χειρισμό κάθε άλλου συναφούς θέματος.
5. Τα πάσης φύσεως έντυπα και έγγραφα της Διεύθυνσης Υποθέσεων Δικαιοδοσίας Μουφτή φέρουν στην επικεφαλίδα τους το «Εθνόσημο» και τις φράσεις «ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ», «ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ – ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ» και τον τίτλο της συγκεκριμένης Μουφτείας ακολουθούμενο από την φράση «ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ ΔΙΚΑΙΟΔΟΣΙΑΣ ΜΟΥΦΤΗ». Κάθε Μουφτεία έχει υπηρεσιακή στρογγυλή σφραγίδα κατά τις ειδικότερες προβλέψεις του ν.48/1975 (Α΄108), αποτελούμενη από τρεις ομόκεντρους κύκλους, ο εξωτερικός των οποίων φέρει τη φράση «ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ», ο ενδιάμεσος φέρει τη φράση «ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ – ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ – ΜΟΥΦΤΕΙΑ (ΔΙΔΥΜΟΤΕΙΧΟΥ ή ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ ή ΞΑΝΘΗΣ αντίστοιχα)» και ο εσωτερικός περιβάλλεται εξ’ ολοκλήρου κυκλικώς από δύο κλαδιά δάφνης που διασταυρώνονται στις αιχμές της κάτω πλευράς τους και στο μέσο φέρει τη φράση «ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ ΔΙΚΑΙΟΔΟΣΙΑΣ ΜΟΥΦΤΗ» αντίστοιχα στην ελληνική γλώσσα σε κυανό χρώμα.
6. Οι Μουφτείες στο πλαίσιο των διοικητικών τους αρμοδιοτήτων διέπονται από τις διατάξεις του ν.3861/2010 (ΦΕΚ 112 Α΄): «Ενίσχυση της διαφάνειας με την υποχρεωτική ανάρτηση νόμων και πράξεων των κυβερνητικών, διοικητικών και αυτοδιοικητικών οργάνων στο διαδίκτυο «Πρόγραμμα Διαύγεια» και άλλες διατάξεις» και του π.δ. 28/2015 (ΦΕΚ 34 Α΄): «Κωδικοποίηση διατάξεων για την πρόσβαση σε δημόσια έγγραφα και στοιχεία».