Άρθρο 06 – Θεμελιώδεις αρχές

1. Τα μέρη έχουν τα ίδια δικαιώματα και τις ίδιες υποχρεώσεις και είναι ίσα ενώπιον του Μουφτή.
2. Ο Μουφτής ενεργεί μόνο ύστερα από αίτηση των μερών και αποφασίζει με βάση τους πραγματικούς ισχυρισμούς που προτείνουν και τις αιτήσεις που υποβάλλουν.
3. Η διαδικασία πριν από τη συζήτηση της υπόθεσης είναι πάντοτε έγγραφη.
4. Τα μέρη οφείλουν κατά τη συζήτηση να εμφανισθούν αυτοπροσώπως.
5. Οι αποφάσεις του Μουφτή δεν επιτρέπεται να εκδοθούν χωρίς προηγούμενη ακρόαση των μερών ή των πληρεξουσίων τους.
6. Οι αποφάσεις του Μουφτή δημοσιεύονται σε δημόσια συνεδρίαση.
7. Τα μέρη και οι πληρεξούσιοί τους οφείλουν να τηρούν τους κανόνες ευπρεπούς συμπεριφοράς και καλής πίστης, να αποφεύγουν ενέργειες που φανερά οδηγούν στην παρέλκυση της διαδικασίας, να εκθέτουν τα πραγματικά γεγονότα που αναφέρονται στην υπόθεση, έτσι ακριβώς όπως τα γνωρίζουν, με πληρότητα και σύμφωνα με την αλήθεια, αποφεύγοντας διφορούμενες και ασαφείς εκφράσεις.