Άρθρο 21 – Ειδικά θέματα προσωπικού

1. Οι μόνιμοι δημόσιοι υπάλληλοι του ν.3536/2007 (Α΄42) και οι Ιεροδιδάσκαλοι Ισλαμικής Θρησκείας του άρθρου 53 του ν.4115/2013 (Α’ 24) κατά την άσκηση των καθηκόντων τους υπάγονται στις διατάξεις περί δημοσίων υπαλλήλων. Για όλη την υπηρεσιακή κατάσταση των μονίμων δημοσίων υπαλλήλων αρμόδιο είναι το Κεντρικό Υπηρεσιακό Συμβούλιο Διοικητικού Προσωπικού (Κ.Υ.Σ.ΔΙ.Π.) του Υπουργείου Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων.
2. Το προσωπικό που καταλαμβάνει ειδικές θέσεις υπάγεται απευθείας στον Μουφτή.
3. Ο «Γραμματέας Υποθέσεων Δικαιοδοσίας Μουφτή» λαμβάνει τις αποδοχές ειδικού συμβούλου, προσαυξημένες με το επίδομα που προβλέπεται για τη θέση του Προϊσταμένου Διεύθυνσης.
4. Οι ειδικοί συνεργάτες λαμβάνουν τις αποδοχές ειδικών συνεργατών των Διοικητικών Γραμματέων Υπουργείων.
5. Στη σύμβαση εργασίας των ειδικών συνεργατών τίθεται απαραιτήτως ο όρος ότι αυτή λύεται αυτοδικαίως και χωρίς καμία αποζημίωση και ο προσληφθείς απολύεται με την αποχώρηση για οποιονδήποτε λόγο του Μουφτή που τον προσέλαβε καθώς και ότι η ανανέωσή της δεν θεμελιώνει καθ’ οιονδήποτε τρόπο δικαίωμα μονιμοποίησής του. Η κατοχή της θέσης ειδικού συνεργάτη δεν είναι ασυμβίβαστη με την ιδιότητα του δικηγόρου, ωστόσο αναστέλλει την άσκηση του λειτουργήματός τους για όσο χρόνο ισχύει η σύμβαση εργασίας. Με απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης και του Υπουργού Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων μπορεί να εισαχθούν εξαιρέσεις στην αναστολή αυτήν. Η πλήρωση των θέσεων αυτών μπορεί να γίνεται και με απόσπαση από θέσεις του Δημοσίου ή νομικού προσώπου δημοσίου δικαίου. Κατά τα λοιπά, εφαρμόζονται ανάλογα οι διατάξεις του π.δ. 63/2005 (Α΄ 98), όπως ισχύει, για τις αντίστοιχες κατηγορίες μετακλητών υπαλλήλων.