Άρθρο 12 – Αναβολή έκδοσης απόφασης

1. Σε περιπτώσεις λύσης γάμου, εφόσον ο Μουφτής κρίνει σκόπιμο και επωφελές για τα μέρη να αναβάλει την έκδοση απόφασης με την ελπίδα της συμφιλίωσης τους, είναι δυνατό να αναβάλει την έκδοση απόφασης μέχρι έξι μήνες.
2. Αν παρέλθει άπρακτη η ως άνω προθεσμία, ο Μουφτής εκδίδει οριστική απόφαση.
3. Αν επιτευχθεί συμφιλίωση των μερών, με κοινή δήλωσή τους που κατατίθεται στην Διεύθυνση Υποθέσεων Δικαιοδοσίας Μουφτή, εκφράζουν την επιθυμία τους να μην εκδοθεί απόφαση.