Άρθρο 13 – Δεδικασμένο-Εκτελεστότητα

1. Οι εκδιδόμενες από το Μουφτή αποφάσεις επί υποθέσεων αμφισβητούμενης δικαιοδοσίας δεν μπορούν να εκτελεσθούν ούτε αποτελούν δεδικασμένο, αν δεν κηρυχθούν εκτελεστές από το μονομελές πρωτοδικείο της περιφέρειας όπου η έδρα του Μουφτή, κατά τη διαδικασία της εκούσιας δικαιοδοσίας.
2. Η απόφαση δεν κηρύσσεται εκτελεστή ούτε αποτελεί δεδικασμένο εάν δεν έχει επιδοθεί στα μέρη.
3. Το δικαστήριο ερευνά αν η απόφαση εκδόθηκε μέσα στα όρια της δικαιοδοσίας του Μουφτή, εάν τηρήθηκαν οι προβλέψεις του ν.4511/2018 (Α’ 2) και του παρόντος Προεδρικού Διατάγματος για την διαδικασία υπαγωγής στην δικαιοδοσία του Μουφτή και αν οι διατάξεις που εφαρμόσθηκαν αντίκεινται στο Σύνταγμα, ιδίως στη παρ. 2 του άρθρου 4, και στην Ευρωπαϊκή Σύμβαση Δικαιωμάτων του Ανθρώπου.
4. Κατά της αποφάσεως του μονομελούς πρωτοδικείου χωρεί προσφυγή ενώπιον του οικείου πολυμελούς πρωτοδικείου, που δικάζει κατά την ίδια διαδικασία. Κατά της αποφάσεως του πολυμελούς πρωτοδικείου δεν χωρεί ένδικο μέσο τακτικό ή έκτακτο.