Άρθρο 24 – Καθήκοντα Ειδικών Συνεργατών

Τα καθήκοντα των ειδικών συνεργατών είναι:
α) η παροχή προφορικών και γραπτών ειδικευμένων νομικών συμβουλών στον Μουφτή,
β) η επεξεργασία και κωδικοποίηση των αποφάσεων του Μουφτή,
γ) η υποβοήθηση όλων των εργασιών της Μουφτείας,
δ) η κάλυψη λοιπών υπηρεσιακών αναγκών,
ε) η άσκηση κάθε συναφούς εργασίας που τους ανατίθεται από τον Μουφτή.