Άρθρο 08 – Αιτήσεις

1. Οι αιτήσεις πρέπει να αναφέρουν:
α) τον Μουφτή ενώπιον του οποίου εισάγεται η υπόθεση και τα στοιχεία που θεμελιώνουν τη δικαιοδοσία του σύμφωνα με το άρθρο 2,
β) το όνομα, το επώνυμο, το πατρώνυμο, την κατοικία και τη διεύθυνση όλων των μερών, καθώς και τον αριθμό φορολογικού μητρώου του διαδίκου που υποβάλλει την αίτηση,
γ) τη ρητή, ανέκκλητη, δήλωση περί επιλογής της συγκεκριμένης δικαιοδοσίας,
δ) το αντικείμενο της υπόθεσης, κατά τρόπο σαφή, ορισμένο και ευσύνοπτο,
ε) ορισμένο αίτημα και
στ) τη χρονολογία και την υπογραφή του διαδίκου και την υπογραφή του δικηγόρου, ή μόνο του δικηγόρου όταν έχει παρασχεθεί ειδική πληρεξουσιότητα κατά τα προβλεπόμενα στο άρθρο 5.
2. Στις αιτήσεις επισυνάπτονται βεβαιώσεις μόνιμης κατοικίας των αιτούντων. Κάθε μεταβολή της διεύθυνσης πρέπει να γνωστοποιείται με χωριστό έγγραφο ή με το υπόμνημα που κατατίθεται στην αρμόδια Διεύθυνση Υποθέσεων Δικαιοδοσίας Μουφτή, επισυνάπτεται στο φάκελο της υπόθεσης και κοινοποιείται από το ένα μέρος στο άλλο.
3. Οι αιτήσεις και τα κάθε είδους έγγραφα που σχετίζονται καθ’ οιονδήποτε τρόπο με τη διαδικασία ενώπιον του Μουφτή υποβάλλονται στην επίσημη γλώσσα του Κράτους.
4. Οι αιτήσεις κατατίθενται από κοινού από τα μέρη στη Διεύθυνση Υποθέσεων Δικαιοδοσίας Μουφτή της κατά τόπον αρμόδιας Μουφτείας. Κάτω από τις αιτήσεις που κατατέθηκαν αναφέρεται η ημέρα, ο μήνας και το έτος της κατάθεσης, καθώς και το ονοματεπώνυμο του καταθέτη. Αναφορά των αιτήσεων που κατατέθηκαν γίνεται χωρίς καθυστέρηση σε ειδικό βιβλίο με αλφαβητικό ευρετήριο. Στο βιβλίο αυτό αναγράφονται με αύξοντα αριθμό και χρονολογική σειρά οι αιτήσεις που κατατίθενται και αναφέρονται τα ονοματεπώνυμα των μερών, η χρονολογία της κατάθεσης και το αντικείμενο της υπόθεσης.