Άρθρο 26 – Προϊστάμενος Οργανικής Μονάδας

1. Στην Διεύθυνση Υποθέσεων Δικαιοδοσίας Μουφτή προΐσταται ο μετακλητός υπάλληλος που φέρει τον τίτλο «Γραμματέας Υποθέσεων Δικαιοδοσίας Μουφτή».
2. Στα Τμήματα των Διευθύνσεων Υποθέσεων Δικαιοδοσίας Μουφτή των Μουφτειών προΐστανται υπάλληλοι όλων των κλάδων και ειδικοτήτων κατηγορίας Πανεπιστημιακής Εκπαίδευσης (ΠΕ), ενώ δύνανται να προΐστανται αποσπασμένοι δημόσιοι υπάλληλοι. Κατά τα λοιπά εφαρμόζεται ο ν. 4369/2016 (Α’ 149) όπως εκάστοτε ισχύει. Μέχρι την επιλογή προϊσταμένων εφαρμόζονται οι διατάξεις του άρθρου 87 του Κώδικα Δημοσίων Πολιτικών Υπαλλήλων και Υπαλλήλων ΝΠΔΔ που κυρώθηκε με το Ν.3528/2007, όπως ισχύει.