Άρθρο 18 – Σύσταση Ειδικών Θέσεων

Με το παρόν συνιστώνται:
α) τρεις (3) θέσεις μετακλητών υπαλλήλων με τον τίτλο «Γραμματέας Υποθέσεων Δικαιοδοσίας Μουφτή», πλήρους και αποκλειστικής απασχόλησης με θητεία πέντε (5) ετών που μπορεί να ανανεώνεται για ίσο χρονικό διάστημα μέχρι δύο (2) φορές, μη επιτρεπομένης οποιασδήποτε άλλης επαγγελματικής δραστηριότητας.
β) τρεις (3) θέσεις Ειδικών Συνεργατών με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου που μπορεί να ανανεώνεται ανά έτος, σε ισάριθμες νέες ενιαίες οργανικές θέσεις, οι οποίες συνιστώνται με το παρόν και καταλαμβάνονται υποχρεωτικά από πτυχιούχο νομικής σχολής της ημεδαπής με δικηγορική εμπειρία τουλάχιστον τριών (3) ετών.