Άρθρο 40: Διοικητικές Κυρώσεις

1. Ανεξάρτητα από τις ποινικές κυρώσεις που προβλέπονται στο άρθρο 39, για τις παρακάτω παραβάσεις, επιβάλλεται και διοικητικό πρόστιμο ως εξής:
α) για έλλειψη άδειας, πρόστιμο πέντε χιλιάδες (5.000) ευρώ,
β) για πώληση προϊόντων που δεν αναγράφονται στην άδεια, πρόστιμο δυο χιλιάδες (2.000) ευρώ
γ) για αυθαίρετη αλλαγή χώρου, μη τήρηση ωραρίου, μη αυτοπρόσωπη προσέλευση, μη τοποθέτηση ζυγού σε εμφανές σημείο, μη τοποθέτηση πινακίδων σε κάθε προϊόν με τις ενδείξεις της τιμής πώλησης ή της ποιότητας ή της προέλευσης του προϊόντος, καθώς και μη αναγραφή της αληθούς προέλευσης αυτού και μη τοποθέτηση ειδικής πινακίδας με τον αριθμό της άδειας, το όνομα του κατόχου και τα λοιπά απαιτούμενα στοιχεία, πρόστιμο χίλια (1.000) ευρώ, για καθεμία από τις ανωτέρω παραβάσεις,
γ) για διάθεση προϊόντων τα οποία δεν συνοδεύονται από τα παραστατικά που προβλέπονται από τις κείμενες διατάξεις, ή συνοδεύονται από παραποιημένα ή με ανακριβή στοιχεία παραστατικά, πρόστιμο πέντε χιλιάδων (5.000) ευρώ.
δ) για χρήση ελαττωματικών ή μη εγκεκριμένων μέτρων, σταθμών και ζυγών, κατά την ζύγιση ή στάθμιση των προϊόντων, για την με οποιονδήποτε τρόπο παραποίηση της ζύγισης, πρόστιμο χιλίων (1000) ευρώ,
ε) για αναπλήρωση του πωλητή ή πρόσληψη υπαλλήλου από αυτόν, χωρίς την τήρηση των διατάξεων του παρόντος, πρόστιμο χιλίων (1000) ευρώ,
στ) για πώληση προϊόντων εκτός του καθορισμένου ωραρίου της λαϊκής αγοράς, πρόστιμο χιλίων (1000) ευρώ.
2. Η άδεια άσκησης υπαίθριου εμπορίου ανακαλείται υποχρεωτικά από την αρχή που την έχει εκδώσει, στις ακόλουθες περιπτώσεις:
α) Εάν διαπιστωθεί η ύπαρξη λόγου για τον οποίο η χορήγηση της άδειας στο συγκεκριμένο πρόσωπο δεν έπρεπε να γίνει ή διαπιστωθεί με οποιονδήποτε τρόπο από αρμόδια υπηρεσία ότι δεν υφίσταται πλέον μία από τις προϋποθέσεις που απαιτούνται για την χορήγηση αυτής.
β) Εάν διαπιστωθεί ότι η άσκηση του υπαίθριου εμπορίου διενεργείται από πρόσωπο που δεν αναπληρώνει νόμιμα, σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 12 και 32 του παρόντος, τον κάτοχο της συγκεκριμένης άδειας.
γ) Στην περίπτωση της με οποιονδήποτε τρόπο μεταβίβασης της άδειας, εκτός από την νόμιμη αναπλήρωση.
3. Πωλητής λαϊκών αγορών, επαγγελματίας ή παραγωγός, που απουσιάζει αδικαιολόγητα πέραν του τριμήνου από τη λαϊκή αγορά, στερείται της θέσης του.
4. Στην περίπτωση των Βιολογικών Λαϊκών Αγορών, για την πώληση προϊόντων χωρίς την απαιτούμενη πιστοποίηση με βάση το άρθρο 18 επιβάλλεται διοικητικό πρόστιμο ύψους τριών χιλιάδων (3.000) ευρώ.
5. Για τις παραβάσεις που δεν αναφέρονται στην παράγραφο 1, με απόφαση της αρχής που χορηγεί τη συγκεκριμένη άδεια, επιβάλλεται πρόστιμο από τριακόσια (300) έως πέντε χιλιάδες (5.000) ευρώ, ανάλογα με τη βαρύτητα και τη συχνότητα της παράβασης.
6. Σε περίπτωση που διαπραχθούν περισσότερες από τρεις παραβάσεις, το πρόστιμο διπλασιάζεται και η αρμόδια αρχή μπορεί να ανακαλεί οριστικά την άδεια.
7. Σε περίπτωση που για τρεις (3) συνεχείς μήνες δεν αποσταλούν τα στοιχεία που αναφέρονται στην παράγραφο 1 του άρθρο 43, οι μεν Περιφερειάρχες και οι Δήμαρχοι υπέχουν πειθαρχική ευθύνη σύμφωνα με τα άρθρα 233 και 234 του ν. 3852/2010 (Α’ 87), οι δε Πρόεδροι των Οργανισμών Λαϊκών Αγορών Αττικής και Θεσσαλονίκης εκπίπτουν αυτοδικαίως του αξιώματός τους.
8. Δεν επιτρέπεται η επιβολή των διοικητικών κυρώσεων του παρόντος εφόσον έχουν επιβληθεί διοικητικές κυρώσεις για την ίδια παράβαση με βάση διαφορετικό νόμο.