Άρθρο 21: Διαδικασία χορήγησης θέσεων

1. Κάθε φυσικό πρόσωπο διαθέτει αυτοπροσώπως τα προϊόντα του.
2. Κάθε Συνεταιριστική Οργάνωση και αναγνωρισμένη ομάδα παραγωγών διαθέτει τα προϊόντα της μέσω υπαλλήλου της, τα στοιχεία του οποίου δηλώνονται στον φορέα έκδοσης της άδειας και αναγράφονται μαζί με τα λοιπά στοιχεία στην άδεια και ο οποίος φέρει υποχρεωτικά την κάρτα που προβλέπεται στην παράγραφο 6 του άρθρου 13.
3. Η χορήγηση των θέσεων γίνεται με κλήρωση που διενεργείται στην έδρα του φορέα έκδοσης της άδειας τον Ιανουάριο κάθε έτους από τριμελή επιτροπή που συγκροτείται με απόφαση του αρμόδιου οργάνου του φορέα έκδοσης της άδειας.

  • 16 Απριλίου 2014, 11:15 | ΣΟΦΙΑ ΡΟΥΣΣΗ

    Δεν αναφέρεται ποιοι θα συμμετέχουν στην τριμελή επιτροπή της παρ. 3, ούτε παραπέμπει στο άρθρο 5