Άρθρο 20:Διαδικασία χορήγησης αδειών

1. Οι ενδιαφερόμενοι για την απόκτηση παραγωγικής άδειας Βιολογικής Λαϊκής Αγοράς, υποβάλλουν αιτήσεις στον αρμόδιο φορέα έκδοσης της άδειας.
2. Οι ενδιαφερόμενοι παραγωγοί μαζί με την αίτησή τους οφείλουν να υποβάλλουν:
α) Βεβαίωση της Τριμελούς Επιτροπής του άρθρου 11 του παρόντος νόμου, η οποία έχει ισχύ τριάντα (30) ημερών από την ημερομηνία έκδοσής της.
β) Αντίγραφο του βιβλιαρίου του Ο.Γ.Α. ή βεβαίωση κλάδου κύριας ασφάλισης του Ο.Γ.Α.
γ) Αντίγραφο φορολογικής δήλωσης (Έντυπο Ε1) για τα εισοδήματα του/ης ενδιαφερόμενου/ης, συνοδευμένη με την απόδειξη καταβολής του αναλογούντος φόρου,
δ) Αντίγραφο Μηχανογραφικού Δελτίου Οικονομικών Στοιχείων Επιχειρήσεων και Επιτηδευματιών ( Έντυπο Ε3) των δύο προηγουμένων ετών και
ε) Αντίγραφο της αρχικής δήλωσης ακινήτων ( Έντυπο Ε9) με όλες τις μεταβολές.
στ) Αντίγραφο μητρώου στο οποίο εγγράφονται οι παραγωγοί βιολογικών προϊόντων, σύμφωνα με τα οριζόμενα στην υπ’ αριθμ. 245090/31.1.2006 κοινή υπουργική απόφαση των Υπουργών Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης, Οικονομίας και Οικονομικών και Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων που τηρείται από τον Οργανισμό Πιστοποίησης και Επίβλεψης Γεωργικών Προϊόντων (Ο.Π.Ε.ΓΕ.Π) ή άλλης αρμόδιας αρχής (κατά την έννοια της παραγρ. 3 του άρθρου 2 της εν λόγω κοινής υπουργικής απόφασης) και της παρ. 5 του άρθρου 4 του Κανονισμού (ΕΟΚ) 2092/91 (L 198) του Συμβουλίου. Μέχρι τη δημιουργία μητρώου βιοκαλλιεργητών από επίσημη αρμόδια αρχή θα πρέπει να χρησιμοποιείται το μητρώο του οργανισμού ελέγχου και πιστοποίησης (ΟΕ&Π) που είναι ενταγμένος ο παραγωγός.
ζ) Επικυρωμένο αντίγραφο του εντύπου της σύμβασης εγκεκριμένου Οργανισμού Ελέγχου και Πιστοποίησης (ΟΕ&Π) Προϊόντων Βιολογικής Γεωργίας καθώς και το έγγραφο πιστοποίησης (γραπτή βεβαίωση), όπως αναφέρεται στην παρ. 3.1 του άρθρου 6 της υπ’ αριθμ. 245090/31.1.2006 κοινής υπουργικής απόφασης και υπόδειγμα της οποίας καθορίζεται με την υπ’ αριθμ. 336650/22.12.2006 κοινή υπουργική απόφαση, από το οποίο προκύπτει τήρηση (συμμόρφωση) με τις απαιτήσεις του Κανονισμού (ΕΟΚ) 2092/91 (L 198) του Συμβουλίου για την παραγωγή προϊόντων βιολογικής γεωργίας.
3. Οι Συνεταιριστικές Οργανώσεις ή οι αναγνωρισμένες ομάδες παραγωγών Προϊόντων Βιολογικής Γεωργίας, ως νομικά πρόσωπα, μαζί με την αίτησή τους οφείλουν να υποβάλλουν:
α) Βεβαίωση της Τριμελούς Επιτροπής του άρθρου 11 του παρόντος νόμου η οποία έχει ισχύ τριάντα (30) ημερών, από την ημερομηνία έκδοσής της.
β) Επικυρωμένο αντίγραφο μητρώου, που τηρείται από τον Οργανισμό Πιστοποίησης και Επίβλεψης Γεωργικών Προϊόντων (Ο.Π.Ε.ΓΕ.Π), ή άλλης αρμόδιας αρχής στο οποίο εγγράφονται οι επιχειρηματίες (παραγωγοί) βιολογικών προϊόντων, (κατά την έννοια της παραγράφου 3 του άρθρου 2 της υπ’ αριθμ. 245090/31.1.2006 κοινής υπουργικής απόφασης των Υπουργών Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης, Οικονομίας και Οικονομικών και Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων και της παρ. 5 του άρθρου 4 του Κανονισμού (ΕΟΚ) 2092/1991 του Συμβουλίου.
γ) Καταστατικό της Συνεταιριστικής Οργάνωσης ή της αναγνωρισμένης ομάδας παραγωγών.
δ) Αντίγραφο του Μητρώου των μελών της, θεωρημένο από την αντίστοιχη Δ.Ο.Υ. της έδρας του.
ε) Υπεύθυνη δήλωση του νόμιμου εκπροσώπου της Συνεταιριστικής Οργάνωσης ή της των αναγνωρισμένης ομάδας των παραγωγών στην οποία αναφέρεται ότι η Συνεταιρική Οργάνωση ή η αναγνωρισμένη ομάδα των παραγωγών έχει ενταχθεί, ως νομικό πρόσωπο, στο σύστημα ελέγχου και πιστοποίησης βιολογικών προϊόντων. Ο τρόπος διάθεσης της συνολικής παραγωγής της Συνεταιριστικής Οργάνωσης ή της αναγνωρισμένης ομάδας των παραγωγών, καθώς και το ύψος αυτής που θα διατεθεί στις Βιολογικές Λαϊκές Αγορές.
στ) Επικυρωμένο αντίγραφο του εντύπου της σύμβασης εγκεκριμένου Οργανισμού Ελέγχου και Πιστοποίησης (ΟΕ&Π) Προϊόντων Βιολογικής Γεωργίας καθώς και του έγγραφου πιστοποίησης (όπως αναφέρεται στην παρ. 3.1 του άρθρου 6 της υπ’ αριθμ.245090/31.1.2006 κοινής υπουργικής απόφασης και υπόδειγμα της οποίας καθορίζεται με την υπ’ αριθμ. 336650/22.12.2006 υπουργική απόφαση) από το οποίο προκύπτει τήρηση (συμμόρφωση) με τις απαιτήσεις του «Κανονισμού (ΕΟΚ) 2092/91 (L 198) του Συμβουλίου» για την παραγωγή συγκεκριμένων προϊόντων που θα εμπορεύονται στη λαϊκή αγορά όπως αναφέρεται στην άδεια προϊόντων βιολογικής γεωργίας.
4. Κάθε δικαιούχο φυσικό πρόσωπο λαμβάνει μία μόνον άδεια πωλητή βιολογικών λαϊκών αγορών και δύναται να αναφέρεται σε περισσότερα του ενός προϊόντα. Κάθε συνεταιριστική οργάνωση ή αναγνωρισμένη ομάδα παραγωγών λαμβάνει μία μόνο άδεια ανά πενήντα παραγωγούς και μέχρι δέκα (10) άδειες και δύναται να αναφέρεται σε περισσότερα του ενός προϊόντα.
5. Προκειμένου η Τριμελής Επιτροπή να αποφανθεί για την έκδοση της σχετικής βεβαίωσης, ο ενδιαφερόμενος υποβάλλει την σχετική αίτησή του στην αρμόδια υπηρεσία του φορέα έκδοσης της άδειας, συνοδευμένη από τα κατωτέρω δικαιολογητικά:
α) Το έντυπο γνωστοποίησης παραγωγού της παραγράφου 1.2. του άρθρου 7 της υπ’ αριθμ. 245090/31.1.2006 κοινής υπουργικής απόφασης, το οποίο είναι σύμφωνο με το άρθρο 8 (παράγρ. 1 . στοιχείο (α) του Κανονισμού (ΕΟΚ 2092/91).
β) Το έγγραφο πιστοποίησης του άρθρου 6 παρ. 3 εδάφιο 3.1 του εγκεκριμένου Οργανισμού Ελέγχου και Πιστοποίησης (ΟΕ&Π), της υπ’ αριθμ. 245090/31.1.2006 υπουργικής απόφασης το οποίο για τα νωπά προϊόντα εκδίδεται κατά την έναρξη συγκομιδής των προϊόντων και ισχύει για όλη τη διάρκεια συγκομιδής τους ή της συντήρησης. Αναγράφεται το ονοματεπώνυμο και η διεύθυνση του παραγωγού, το είδος και η ποικιλία των προϊόντων με την κοινή και επιστημονική ονομασία, η συνολική κατά προϊόν και ποικιλία προβλεπόμενη ποσότητα παραγωγής.
γ) Τη δήλωση του τελευταίου έτους Ο.Σ.Δ.Ε (Ολοκληρωμένο Σύστημα Διαχείρισης και Ελέγχου) ή του Ελαιοκομικού μητρώου, με τους κωδικούς εγγραφής του παραγωγού και των αγροτεμαχίων.
δ) Αντίγραφο συμβολαιογραφικής πράξης ή μισθωτηρίου συμβολαίου για μισθωμένα κτήματα, ως κάτωθι:
Για μονοετείς καλλιέργειες, ετήσιας ή μικρότερης διάρκειας, ή πολυετείς καλλιέργειες, το θεωρημένο από την Δ.Ο.Υ. μισθωτήριο συμβόλαιο δεν πρέπει να έχει διάρκεια μικρότερη των τριών (3) ετών ή των πέντε (5) ετών αντίστοιχα και να έχει συνομολογηθεί τουλάχιστον τρία (3) έτη πριν από την πρώτη συγκομιδή των προϊόντων ή να έχει συνομολογηθεί κατά το τελευταίο έτος πριν τη συγκομιδή με την προϋπόθεση ότι έχει προηγηθεί η προβλεπόμενη περίοδος μετατροπής ή προετοιμασίας των αγροτεμαχίων (Κανονισμός (ΕΟΚ) υπ’ αριθμ. 2092/91 του Συμβουλίου ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι).
ε) Δήλωση ότι, σε περίπτωση μισθωμένων εκτάσεων καλλιέργειας, αυτές βρίσκονται εντός των ορίων της Περιφερειακή Ενότητας της μόνιμης κατοικίας του.