Άρθρο 08: Άδεια πωλητή λαϊκών αγορών

1. Στις λαϊκές αγορές επιτρέπεται να δραστηριοποιούνται φυσικά πρόσωπα που είναι παραγωγοί και επαγγελματίες πωλητές, συνεταιριστικές οργανώσεις και αναγνωρισμένες ομάδες παραγωγών, εφόσον κατέχουν άδεια πωλητή λαϊκών αγορών.
2. Αρμόδια Αρχή για τη χορήγηση της σχετικής άδειας, είναι:
(α) τα Διοικητικά Συμβούλια των Οργανισμών Λαϊκών Αγορών Αττικής και Θεσσαλονίκης, για μεν τον παραγωγό και την συνεταιριστική οργάνωση ή την αναγνωρισμένη ομάδα παραγωγών που δραστηριοποιείται ή έχει την έδρα του στα διοικητικά όρια της Περιφέρειας Αττικής ή της Μητροπολιτικής Ενότητας Θεσσαλονίκης αντίστοιχα, για δε τον επαγγελματία πωλητή λαϊκών αγορών, εφόσον έχει την κατοικία ή την μόνιμη διαμονή του στα αντίστοιχα διοικητικά όρια της οικείας περιφερειακής ενότητας και για τις θέσεις που προκηρύσσονται σε αυτά, και
(β) για τις λοιπές περιοχές της χώρας, το οικείο Δημοτικό Συμβούλιο, για μεν τον παραγωγό και την συνεταιριστική οργάνωση ή την αναγνωρισμένη ομάδα παραγωγών που δραστηριοποιείται ή έχει την έδρα του στα διοικητικά όρια του οικείου δήμου, για δε τον επαγγελματία πωλητή λαϊκών αγορών, εφόσον έχει την κατοικία ή την μόνιμη διαμονή του στην οικεία περιφερειακή ενότητα και για τις θέσεις που προκηρύσσονται σε αυτήν.