Άρθρο 24: Θέσεις και προσόντα διορισμού

1. Στον Οργανισμό Λαϊκών Αγορών Αττικής υφίστανται εκατόν δέκα (110) θέσεις τακτικού προσωπικού, στις οποίες περιλαμβάνονται δώδεκα (12) θέσεις προσωπικού με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου και τρεις θέσεις δικηγόρων με έμμισθη εντολή και σχέση πάγιας αντιμισθίας.
Οι θέσεις τακτικού προσωπικού διαρθρώνονται κατά κατηγορίες και κλάδους ως εξής:
Α) Κατηγορία ΠΕ:
– Κλάδος ΠΕ Διοικητικός – Οικονομικός, θέσεις δώδεκα (12).
– Κλάδος ΠΕ Πληροφορικής, θέση μια (1) .
Β) Κατηγορία ΤΕ:
– Κλάδος ΤΕ Διοικητικός – Λογιστικός, θέσεις τριάντα έξι (36).
-Κλάδος ΤΕ Πληροφορικής, θέση μια (1).
Γ) Κατηγορία ΔΕ:
– Κλάδος ΔΕ Διοικητικός – Λογιστικός, θέσεις πενήντα μια (51).
– Κλάδος ΔΕ Προσωπικού Η/Υ, θέσεις οκτώ (8).
– Κλάδος ΔΕ Τεχνικός, θέση μία (1).
2. Τα προσόντα διορισμού ορίζονται κατά κατηγορίες και κλάδο, ως εξής:
α) Κατηγορία ΠΕ
αα) Κλάδος ΠΕ Διοικητικός – Οικονομικός: προσόν διορισμού στον εισαγωγικό βαθμό, ορίζεται το πτυχίο ή δίπλωμα νομικής ή πολιτικών ή οικονομικών επιστημών ή κοινωνιολογίας ή διοίκησης επιχειρήσεων Α.Ε.Ι., της ημεδαπής ή ισότιμο αντίστοιχης ειδικότητας σχολής της αλλοδαπής.
αβ) Κλάδος ΠΕ – Πληροφορικής: προσόν διορισμού στον εισαγωγικό βαθμό ορίζεται το πτυχίο ή δίπλωμα επιστήμης των υπολογιστών ή στατιστικής και πληροφορικής οικονομικών επιστημών Α.Ε.Ι. της ημεδαπής ή ισότιμο αντίστοιχης ειδικότητας σχολών της αλλοδαπής.
β) Κατηγορία ΤΕ
βα) Κλάδος ΤΕ Διοικητικός – Λογιστικός: προσόν διορισμού στον εισαγωγικό βαθμό, ορίζεται το πτυχίο ή δίπλωμα διοίκησης επιχειρήσεων ή λογιστικής ΤΕΙ ή το ομώνυμο ή αντίστοιχης ειδικότητας πτυχίο ή δίπλωμα ισοτίμων σχολών της ημεδαπής ή αλλοδαπής.
ββ) Κλάδος ΤΕ – Πληροφορικής: προσόν διορισμού στον εισαγωγικό βαθμό ορίζεται το πτυχίο ή δίπλωμα επιστήμης των υπολογιστών ή στατιστικής και πληροφορικής οικονομικών επιστημών Τ.Ε.Ι. της ημεδαπής ή ισότιμο αντίστοιχης ειδικότητας σχολών της αλλοδαπής.
γ) Κατηγορία ΔΕ
γα) Κλάδος ΔΕ Διοικητικός – Λογιστικός: Προσόν διορισμού στον εισαγωγικό βαθμό ορίζεται ο απολυτήριος τίτλος λυκείου ή ισότιμο.
γβ) Κλάδος ΔΕ Προσωπικού Η/Υ: Προσόντα διορισμού στον εισαγωγικό βαθμό ορίζονται ο ομώνυμος ή αντίστοιχος, απολυτήριος τίτλος τεχνικού – επαγγελματικού λυκείου ή τεχνικής – επαγγελματικής σχολής δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης ή σχολής μαθητείας του ΟΑΕΔ ή άλλης ισότιμης σχολικής μονάδας της ημεδαπής ή αλλοδαπής.
γγ) Κλάδος ΔΕ Τεχνικός: Προσόν διορισμού στον εισαγωγικό βαθμό ορίζεται ο αντίστοιχος ή συναφής απολυτήριος τίτλος τεχνικού – επαγγελματικού λυκείου ή τεχνικής επαγγελματικής σχολής δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης ή σχολής μαθητείας του ΟΑΕΔ ή άλλης ισότιμης σχολής της ημεδαπής ή αλλοδαπής και άδεια άσκησης επαγγέλματος οδηγού.