Άρθρο 10: Χορήγηση, ανανέωση και μεταβίβαση άδειας παραγωγού πωλητή λαϊκών αγορών

1. Για την απόκτηση άδειας παραγωγού πωλητή λαϊκών αγορών από φυσικό πρόσωπο, υποβάλλεται υπεύθυνη δήλωση-αίτηση στην Αρμόδια Αρχή του άρθρου 3 του παρόντος νόμου, στην οποία δηλώνονται:
α) ότι ασχολείται προσωπικά με την παραγωγή ή από κοινού συμβάλλουν στην παραγωγή ο/η σύζυγος και πρόσωπα που έχουν σχέση συγγένειας εξ αίματος μέχρι τρίτου βαθμού ή εξ αγχιστείας μέχρι δεύτερου βαθμού,
β) το ιδιοκτησιακό καθεστώς των κτημάτων, τη θέση που βρίσκονται, την έκταση, τις ποσότητες των προϊόντων που παράγει, καθώς και το ύψος της παραγωγής που θα διαθέτει στις λαϊκές αγορές. Ειδικά για τα πρόσωπα που από κοινού συμβάλλουν στην παραγωγή προϊόντων με τον κάτοχο της γεωργικής εκμετάλλευσης και έχουν συγγένεια εξ αίματος μέχρι τρίτου βαθμού ή εξ αγχιστείας μέχρι δεύτερου βαθμού, δηλώνεται ότι είναι κάτοχοι παραγωγικής άδειας και αναφέρεται το ποσοστό της συνολικής παραγωγής που καθένας χωριστά προτίθεται να διαθέσει στις λαϊκές αγορές,
γ) ότι, σε περίπτωση μισθωμένων εκτάσεων καλλιέργειας, αυτές βρίσκονται εντός των ορίων της Περιφερειακή Ενότητας της μόνιμης κατοικίας του,
δ) ότι τουλάχιστον το 50% του ετήσιου συνολικού εισοδήματός του προέρχεται από γεωργική εκμετάλλευση, ή εάν πρόκειται για νέους αγρότες (νεοεισερχόμενοι στον αγροτικό τομέα) που δεν έχουν υπερβεί το τεσσαρακοστό (40) έτος της ηλικίας τους, ότι είναι νέοι αγρότες, δεν έχουν υπερβεί το 40 έτος της ηλικίας τους και δεν απαιτείται να αποκομίζουν από την απασχόλησή τους το σε αγροτική εργασία το 50% του εισοδήματός τους για τα δυο (2) πρώτα συνεχή έτη από την εγγραφή του στο μητρώο νέων αγροτών,
ε) τον αριθμό Μητρώου του βιβλιαρίου του ΟΓΑ ή τον αριθμό της βεβαίωσης του κλάδου της κύριας ασφάλισης του ΟΓΑ,
στ) μέχρι τρεις (3) λαϊκές αγορές στις οποίες, κατά σειρά προτίμησης, επιθυμεί να δραστηριοποιηθεί,
ζ) ότι θα δραστηριοποιείται σε μία λαϊκή αγορά ανά ημέρα και ότι δεν έχει υποβάλει αίτηση άδειας παραγωγού λαϊκών αγορών σε οποιοδήποτε άλλο φορέα χορήγησης αδειών παραγωγού λαϊκών αγορών.
2. Ο παραγωγός οφείλει να υποβάλει μαζί με την αίτησή του τα παρακάτω δικαιολογητικά:
α) Βεβαίωση της Τριμελούς Επιτροπής του άρθρου 11, η οποία έχει ισχύ τριάντα (30) ημερών από την ημερομηνία έκδοσής της.
β) Αντίγραφο της φορολογικής του δήλωσης (Έντυπο Ε1) του προηγούμενου έτους.
γ) Αντίγραφο της αρχικής δήλωσης ακινήτων (Έντυπο Ε9) με όλες τις μεταβολές.
δ) Αντίγραφο δήλωσης στο Ολοκληρωμένο Σύστημα Διαχείρισης και Ελέγχου (ΟΣΔΕ) του προηγούμενου έτους.
ε) Βεβαίωση έναρξης επαγγέλματος και βεβαίωση έναρξης ταμειακής μηχανής.
στ) Αντίγραφο δήλωσης και απόδειξη καταβολής της ειδικής εισφοράς υπέρ του Οργανισμού Ελληνικών Γεωργικών Ασφαλίσεων ΕΛ.Γ.Α., σύμφωνα με την εκάστοτε ισχύουσα νομοθεσία.
ζ) Πιστοποιητικό υγείας σύμφωνα με τη με αριθμό Υ1γ/Γ.Π/οικ 35797/2012 (ΦΕΚ Β΄1199) Υπουργική Απόφαση.
3. Με απόφαση του Υπουργού Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας ορίζονται αναλυτικά τα τυχόν επιπλέον δικαιολογητικά που απαιτούνται να προσκομιστούν κατά περίπτωση για την έκδοση ή ανανέωση της άδειας και κάθε σχετική λεπτομέρεια για την εφαρμογή του παρόντος άρθρου.
4. Η άδεια παραγωγού πωλητή λαϊκών αγορών ισχύει για όσο χρόνο αναγράφεται στην βεβαίωση της Τριμελούς Επιτροπής του άρθρου 11 για κάθε προϊόν, με ελάχιστο χρόνο ισχύος τους δυο (2) μήνες και μέγιστο τους δώδεκα (12) μήνες.
5. Η άδεια παραγωγού πωλητή λαϊκών αγορών ανανεώνεται, μία ή περισσότερες φορές, για ίσο χρόνο κάθε φορά, για κάθε προϊόν.
6. Κατά τη διάρκεια ισχύος της παραγωγικής άδειας είναι δυνατή η προσθήκη νέων προϊόντων, με προσκόμιση της βεβαίωσης της Τριμελούς Επιτροπής.
7. Με απόφαση των Διοικητικών Συμβουλίων του Οργανισμού Λαϊκών Αγορών Αττικής και του Οργανισμού Λαϊκών Αγορών Θεσσαλονίκης, για τις λαϊκές αγορές της Περιφέρειας Αττικής ή της Μητροπολιτικής Ενότητας Θεσσαλονίκης αντίστοιχα ή με απόφαση του οικείου Δήμου για τις λαϊκές αγορές της υπόλοιπής χώρας, επιτρέπεται η μεταβίβαση κατά σειρά προτεραιότητας στον/στην σύζυγο, στα τέκνα και τα αδέλφια της άδειας παραγωγού, υπό τις εξής προϋποθέσεις:
α) διαθέτουν όλες τις προϋποθέσεις για την απόκτηση της άδειας παραγωγού πωλητή λαϊκών αγορών, όπως αυτές καθορίζονται στο παρόν άρθρο και προσκομίζουν όλα τα αντίστοιχα δικαιολογητικά,
β) σε περίπτωση θανάτου του κατόχου της άδειας, σε έναν μόνο εκ των νομίμων κληρονόμων, με αντίστοιχη παραίτηση των υπολοίπων, η οποία γίνεται εγγράφως και φέρει βεβαίωση του γνησίου της υπογραφής από δημόσια αρχή,
γ) σε περίπτωση μόνιμης αναπηρίας του κατόχου σε ποσοστό τουλάχιστον 67% που αποδεικνύεται με βάση την κείμενη νομοθεσία.
Το εν λόγω δικαίωμα ασκείται με αίτηση του δικαιούχου εντός αποκλειστικής προθεσμίας δώδεκα (12) μηνών από τη γέννηση του δικαιώματος. Σε περίπτωση παρέλευσης της ως άνω προθεσμίας, η ισχύς της άδειας παύει αυτοδικαίως. Ο νέος κάτοχος, μέχρι την διενέργεια της δημόσιας κλήρωσης της παραγράφου 3 του άρθρου 5,τοποθετείται στις ίδιες λαϊκές αγορές και στις ίδιες θέσεις του προηγούμενου κατόχου.

  • 17 Απριλίου 2014, 11:16 | ΓΙΑΝΝΗΣ Β

    Η ανανέωση της αδειας καταληψης χώρου στον Δημο που λειτουργεί η λαικη , να γινεται μόνο εφ΄ οσον οι οφειλες των πωλητων ή των παραγωγων απο προηγουμενα ετη ή χρήσεις ειναι μηδενικες .