Άρθρο 22: Οργανισμός Λαϊκών Αγορών Αττικής

1. Το νομικό πρόσωπο δημοσίου δικαίου με την επωνυμία «Οργανισμός Λαϊκών Αγορών Αττικής», εποπτεύεται από τον Περιφερειάρχη Αττικής, έχει έδρα την Αθήνα και η δικαιοδοσία του εκτείνεται στην Περιφέρεια Αττικής. Σκοπός του Οργανισμού είναι η μέριμνα για την εύρυθμη λειτουργία των λαϊκών αγορών και των βιολογικών λαϊκών αγορών που εμπίπτουν στη δικαιοδοσία του, η υποβολή προτάσεων για την χωροθέτηση των υφιστάμενων και την ίδρυση νέων λαϊκών αγορών, η διασφάλιση των όρων και προϋποθέσεων για την επωφελέστερη για τον καταναλωτή λειτουργία τους, καθώς και η τήρηση και σωστή εφαρμογή των εκάστοτε λαμβανόμενων μέτρων για την προστασία των αγροτικών προϊόντων και την εξασφάλιση επαρκούς ελέγχου των όρων λειτουργίας τους.
2. Ο Οργανισμός Λαϊκών Αγορών Αττικής διοικείται από εννεαμελές Διοικητικό Συμβούλιο (Δ.Σ.) το οποίο αποτελείται από:
α. Τον Πρόεδρο,
β. Έναν εκπρόσωπο της Περιφέρειας Αττικής,
γ. Έναν εκπρόσωπο της Περιφερειακής Ένωσης Δήμων Αττικής,
δ. Έναν εκπρόσωπο του Συλλόγου Εργαζομένων στον Οργανισμό Λαϊκών Αγορών Αττικής,
ε. Έναν εκπρόσωπο της Πανελλήνιας Ομοσπονδίας Σωματείων Επαγγελματιών Πωλητών Λαϊκών Αγορών,
στ. Έναν εκπρόσωπο της Πανελλαδικής Ομοσπονδίας Συλλόγων Παραγωγών Αγροτικών Προϊόντων Πωλητών Λαϊκών Αγορών,
ζ. Έναν εκπρόσωπο της Ομοσπονδίας Επαγγελματιών Πωλητών και Παραγωγών Λαϊκών Αγορών Περιφέρειας Αττικής που ασκεί την επαγγελματική του δραστηριότητα στην Περιφέρεια Αττικής,
η. Έναν εκπρόσωπο του Ενιαίου Φορέα Ελέγχου Τροφίμων,
θ. Έναν εκπρόσωπο του Υπουργείου Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας, που ορίζεται με απόφαση του Υπουργού.
Τα υπό στοιχεία β` έως θ` μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου ορίζονται από τους οικείους φορείς και όργανα, εντός προθεσμίας ενός (1) μηνός από σχετική πρόσκληση του Περιφερειάρχη Αττικής. Σε περίπτωση άπρακτης παρέλευσης της εν λόγω προθεσμίας, τα ανωτέρω μέλη ορίζονται από τον
ανωτέρω Περιφερειάρχη.
3. Τα μέλη του Δ.Σ. ορίζονται με απόφαση του Υπουργού Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας. Ο Πρόεδρος διορίζεται με απόφαση του Υπουργού Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας. Με απόφαση του Περιφερειάρχη Αττικής, ορίζεται ένα από τα μέλη του Δ.Σ. ως Αντιπρόεδρος. Η θητεία των μελών του Δ.Σ. είναι διετής. Στο Δ.Σ. συμμετέχει ως εισηγητής χωρίς δικαίωμα ψήφου ο προϊστάμενος της Διεύθυνσης του Οργανισμού Λαϊκών Αγορών Αττικής. Χρέη γραμματέα εκτελεί υπάλληλος του Οργανισμού Λαϊκών Αγορών Αττικής που ορίζεται, μαζί με τον αναπληρωτή του, από τον Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου.
4. Το Δ.Σ. του Οργανισμού Λαϊκών Αγορών Αττικής έχει τις εξής αρμοδιότητες:
α) δίνει τις γενικές κατευθύνσεις, ασκεί έλεγχο επί των εργασιών του Οργανισμού και εκδίδει τις άδειες των πωλητών λαϊκών αγορών,
β) εισηγείται στον Υπουργό Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας και στον Περιφερειάρχη, ανάλογα με το πλαίσιο αρμοδιοτήτων καθενός, κάθε πρόσφορο μέτρο για την αποτελεσματική οργάνωση και λειτουργία των αγορών και υποβάλει προτάσεις στον Περιφερειάρχη ή όπου αλλού προβλέπεται για την χωροθέτηση των λαϊκών αγορών,
γ) αποφασίζει για θέματα εσωτερικής οργάνωσης και λειτουργίας του Οργανισμού,
δ) επιβάλλει διοικητικές κυρώσεις στους πωλητές λαϊκών αγορών, σε περιπτώσεις παραβάσεων των κείμενων διατάξεων,
ε) αποφασίζει για θέματα εύρυθμης λειτουργίας και ελέγχου των λαϊκών αγορών, στα οποία περιλαμβάνεται και η τήρηση των μητρώων αδειούχων παραγωγών κι επαγγελματιών πωλητών
στ) αναθέτει στις υπηρεσίες του Οργανισμού την άσκηση των αρμοδιοτήτων του, όπου κρίνει τούτο σκόπιμο,
ζ) αποφασίζει για την πραγματοποίηση ερευνών, σεμιναρίων, διαφημιστικών και επικοινωνιακών ενεργειών και γενικότερα προβαίνει σε κάθε δραστηριότητα για την επίτευξη των στόχων του,
η) γνωμοδοτεί για τον αριθμό και το είδος των χορηγούμενων αδειών επαγγελματιών πωλητών λαϊκών αγορών,
θ) συντάσσει, τροποποιεί και υποβάλλει, για έγκριση, στον Περιφερειάρχη τον ετήσιο προϋπολογισμό και τον οικονομικό απολογισμό,
5. Με κοινή απόφαση των Υπουργών Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας και Οικονομικών καθορίζεται η αμοιβή του προέδρου και των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου του Οργανισμού Λαϊκών Αγορών Αττικής.
6. Η λειτουργία του Διοικητικού Συμβουλίου διέπεται από τις διατάξεις του Κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας.
7. Στον Οργανισμό Λαϊκών Αγορών Αττικής συστήνεται νομική υπηρεσία η οποία υπάγεται απευθείας στον Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου και αποτελείται από τρεις (3) δικηγόρους, ένας τουλάχιστον εκ των οποίων είναι δικηγόρος παρ’ Αρείω Πάγω, οι οποίοι απασχολούνται με σχέση έμμισθης εντολής και προσλαμβάνονται με τη διαδικασία του άρθρου 43 του ν. 4194/2013 για τον εξώδικο και δικαστικό χειρισμό υποθέσεων του Οργανισμού. Οι απολαβές τους καθορίζονται σύμφωνα με τις διατάξεις του ν. 4024/2011 και του ν. 4194/2013.
8. Οι πόροι του Οργανισμού Λαϊκών Αγορών Αττικής αποτελούνται από το ημερήσιο ανταποδοτικό τέλος που καταβάλουν τα μέλη του, δάνεια που συνάπτει και δωρεές, χορηγίες, κληρονομιές και κληροδοσίες που αποδέχεται ο Οργανισμός, τόκους από καταθέσεις, τυχόν επιχορηγήσεις από ειδικούς λογαριασμούς του Υπουργείου Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας, έσοδα από εκμετάλλευση περιουσιακών στοιχείων και έσοδα από συγχρηματοδοτούμενα προγράμματα της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή άλλων Ελληνικών ή Διεθνών Οργανισμών, πρόστιμα που επιβάλλονται με αποφάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου του οργανισμού Λαϊκών Αγορών Αττικής και το ημερήσιο δικαίωμα που προβλέπεται στο άρθρο του παρόντος.