Άρθρο 23: Διάρθρωση και αρμοδιότητες υπηρεσιών

1. Οι Υπηρεσίες του Οργανισμού Λαϊκών Αγορών Αττικής αποτελούν Διεύθυνση συγκροτούμενη ως εξής:
α) Τμήμα Οργάνωσης και Λειτουργίας Λαϊκών Αγορών.
β) Τμήμα Οικονομικής Διοίκησης και Εσόδων
γ) Τμήμα Διοίκησης Προσωπικού
δ) Τμήμα Μηχανογράφησης και Μητρώου
2. Οι αρμοδιότητες της Διεύθυνσης κατανέμονται στα Τμήματα ως εξής:
α) Τμήμα Οργάνωσης και Λειτουργίας Λαϊκών Αγορών.
αα. Η έκδοση των αδειών προσέλευσης των επαγγελματιών πωλητών και παραγωγών στις λαϊκές αγορές, σύμφωνα με τις ισχύουσες κάθε φορά για τα θέματα αυτά αποφάσεις.
αβ. Η μέριμνα για τις μεταβολές των αδειών και κάθε τι που έχει σχέση με τους κατόχους αυτών.
αγ. Η τήρηση του γενικού μητρώου επαγγελματιών πωλητών και παραγωγών καθώς και η τήρηση ατομικών καρτελών αυτών.
αδ. Υποβολή προτάσεων για την χωροθέτηση των λαϊκών αγορών και την ίδρυση νέων.
αε. Η μέριμνα για την εύρυθμη λειτουργία των λαϊκών αγορών και την εφαρμογή των αποφάσεων για τον καθορισμό των χώρων λειτουργίας αυτών και των θέσεων των επαγγελματιών πωλητών και παραγωγών σε αυτούς.
αστ. Η διευκόλυνση προσέλευσης παραγωγών και επαγγελματιών πωλητών στις λαϊκές αγορές.
αζ.Η μέριμνα για τη χορήγηση αδειών απουσίας στους επαγγελματίες πωλητές και παραγωγούς, που προβλέπεται από τις σχετικές αποφάσεις. Ο έλεγχος και η παρακολούθηση των ποινών που επιβάλλονται στους επαγγελματίες πωλητές και παραγωγούς.
αη. Η μέριμνα για την αλλαγή ημέρας λειτουργίας των λαϊκών αγορών.
αθ.Η μέριμνα και η παρακολούθηση για την έγκαιρη μεταφορά των λαϊκών αγορών στους δρόμους που λειτουργούν εκ περιτροπής.
αι.Η μέριμνα για την τήρηση καθαριότητας στους χώρους λειτουργίας των λαϊκών αγορών, σε συνεργασία με τους Δήμους όπου λειτουργούν λαϊκές αγορές.
ακ.Η διαγράμμιση των χώρων λειτουργίας των λαϊκών αγορών.
αλ. Η παρακολούθηση διακίνησης επάρκειας και τιμών των προϊόντων που διατίθενται στους χώρους των λαϊκών αγορών, καθώς και η πληροφόρηση των πολιτών για τους χώρους λειτουργίας των λαϊκών αγορών.
β) Τμήμα Οικονομικής Διοίκησης και Εσόδων.
β.α. Η παρακολούθηση γενικά των εσόδων του Οργανισμού Λαϊκών Αγορών Αττικής
β.β. Η μέριμνα για την κανονική είσπραξη του δικαιώματος του Οργανισμού Λαϊκών Αγορών Αττικής, που καταβάλλεται από τους επαγγελματίες πωλητές και παραγωγούς, του υπέρ ΙΚΑ ασφαλίστρου των επαγγελματιών πωλητών καθώς και η κατάθεση αυτών στην Τράπεζα Ελλάδος στο σχετικό λογαριασμό του Οργανισμού Λαϊκών Αγορών Αττικής.
βγ. Η τήρηση μητρώου των στο ΙΚΑ αυτασφαλισμένων επαγγελματιών πωλητών.
βδ. Ο έλεγχος της είσπραξης ασφαλίστρου και δικαιωμάτων και η ενημέρωση κάθε μεταβολής των επαγγελματιών πωλητών συνεπεία της εισπράξεως.
βε. Η τήρηση ειδικών βιβλίων για την καταχώρηση των αποδείξεων εισπράξεως.
βστ. Η διεξαγωγή της σχετικής με τα παραπάνω θέματα αλληλογραφίας.
βζ. Η πληροφόρηση των επαγγελματιών πωλητών για την υποχρέωση που έχουν έναντι της Υπηρεσίας αναφορικά με την ασφάλισή τους στο ΙΚΑ-ΕΤΑΜ.
βη. Η εκκαθάριση και η πληρωμή των αποδοχών, των λοιπών αμοιβών και αποζημιώσεων του προσωπικού.
βθ. Η τήρηση των απαραίτητων βιβλίων μισθοδοσίας.
β. ι. Η φροντίδα για τις προμήθειες κάθε είδους υλικού.
β.ια. Η διενέργεια διαγωνισμών προμήθειας κάθε είδους υλικού και εξοπλισμού και η ανάθεση αυτού.
β.ιβ. Η επιμέλεια για την κατάρτιση και παρακολούθηση της εκτέλεσης του ετήσιου Προγράμματος Προμηθειών.
β.ιγ.Η μέριμνα για την εκτέλεση εργασιών (τυπογραφικών, επισκευής και συντήρησης κτιρίων, εγκαταστάσεων, μηχανημάτων και αυτοκινήτων).
β.ιδ.Η μέριμνα για την παρακολούθηση, την αξιοποίηση και την εκμετάλλευση της περιουσίας του Οργανισμού και την είσπραξη κάθε άλλου εσόδου.
β.ιε.Η τήρηση λογιστικών βιβλίων, η κατάρτιση και παρακολούθηση της εκτέλεσης του Προϋπολογισμού, του ετήσιου ισολογισμού και απολογισμού.
β.ιστ.Η μέριμνα για την αγορά ή μίσθωση ακινήτων για την εξυπηρέτηση των αναγκών του Οργανισμού.
γ) Τμήμα Διοίκησης Προσωπικού.
γα.Η εφαρμογή των διατάξεων που αφορούν θέματα κατάστασης προσωπικού, η τήρηση συστήματος παρακολούθησης των στοιχείων των υπαλλήλων με ατομικά δελτία, καθώς και των ατομικών φακέλων του προσωπικού.
γβ.Η εισήγηση για θέματα προγραμματισμού ανθρωπίνου δυναμικού, η αξιοποίηση και εκπαίδευση προσωπικού.
γγ.Η παραλαβή και η πρωτοκόλληση εισερχόμενης, εξερχόμενης και εμπιστευτικής αλληλογραφίας.
γδ.Η εξυπηρέτηση και η παροχή πληροφοριών στους πολίτες.
γε.Η έκδοση εγκυκλίων, η κοινοποίηση εγγράφων και εγκυκλίων.
γστ.Η παραλαβή και η τήρηση φύλλων της Εφημερίδας της Κυβέρνησης, η φροντίδα για την τήρηση αρχείου εγκυκλίων και η βιβλιοδεσία αυτών.
γζ.Η μέριμνα για τη συγκρότηση κάθε φύσης επιτροπών.
γη.Ο ορισμός εκπροσώπων σε Συμβούλια και Επιτροπές.
γθ.Η διακίνηση της αλληλογραφίας και η δακτυλογράφηση εγγράφων.
γι.Η καθαριότητα και η φύλαξη του κτιρίου του Οργανισμού Λαϊκών Αγορών Αττικής.
για.Ο χειρισμός των τηλεπικοινωνιακών μέσων, καθώς και των μηχανημάτων αναπαραγωγής εγγράφων.
γιβ.Η μέριμνα για την κίνηση του Υπηρεσιακού αυτοκινήτου.
γιγ.Η βεβαίωση από τον Προϊστάμενο ή το νόμιμο αναπληρωτή του της ακρίβειας αντιγράφων, φωτοτυπιών οποιωνδήποτε εγγράφων και γενικά δικαιολογητικών, αντιπαραβάλλοντας με το επιδεικνυόμενο σχετικό πρωτότυπο ή ακριβές αντίγραφο.
δ) Τμήμα Μηχανογράφησης και Μητρώου.
δ.α.Η μέριμνα για την επεξεργασία στοιχείων και μηχανογράφησης όλων των εργασιών του Οργανισμού Λαϊκών Αγορών Αττικής.
δ.β.Η επιμέλεια της ανάλυσης και ο σχεδιασμός των υπό μηχανογράφηση εργασιών.
δ.γ.Η κατάρτιση σχετικών προγραμμάτων.
δ.δ.Η μέριμνα για την κωδικοποίηση των εχόντων ανάγκη υπηρεσιακών στοιχείων.
δ.ε.Η τήρηση, η ενημέρωση και η ταξινόμηση του μηχανογραφικού αρχείου.
δ.στ.Η μελέτη των χρησιμοποιουμένων εντύπων και η εισήγηση για τη βελτίωση και τυποποίησή τους.
δ.ζ.Η σχεδίαση νέων απλουστευμένων εντύπων, ιδιαίτερα των απαραιτήτων στις συναλλαγές με τους επαγγελματίες πωλητές και παραγωγούς.
δ.η. Η μηχανογραφική τήρηση μητρώου μελών και η ηλεκτρονική διασύνδεσή του με τα μητρώα άλλων Οργανισμών Λαϊκών Αγορών ή αρμόδιων υπηρεσιών των Δήμων ή της Περιφέρειας.