Άρθρο 28: Θέσεις και προσόντα διορισμού

1. Στον Οργανισμό Λαϊκών Αγορών Αττικής υφίστανται είκοσι (20) θέσεις τακτικού προσωπικού και δυο (2) θέσεις δικηγόρων με έμμισθη εντολή και σχέση πάγιας αντιμισθίας.
Οι θέσεις τακτικού προσωπικού διαρθρώνονται κατά κατηγορίες και κλάδους ως εξής:
Α. ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ Π.Ε.
α) Κλάδος Π.Ε. Διοικητικός-Οικονομικός: θέσεις έξι (6).
β) Κλάδος Π.Ε. Πληροφορικής: θέση μια (1).
Β. ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ Τ.Ε.
α) Κλάδος Τ.Ε. Διοικητικός-Λογιστικός: θέσεις έξι (6).
β) Κλάδος Τ.Ε. Πληροφορικής: θέση μια (1).
Γ. ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ Δ.Ε.
α) Κλάδος Διοικητικών-Γραμματέων: θέσεις δυο (2).
β) Κλάδος Προσωπικού Η/Υ: θέσεις δυο (2).
γ) Κλάδος Τεχνικός: θέσεις δύο (2).
2. Τα προσόντα διορισμού, ορίζονται κατά κατηγορίες και κλάδο, ως εξής:
α) Κατηγορία ΠΕ
αα) Κλάδος ΠΕ Διοικητικός – Οικονομικός: προσόν διορισμού στον εισαγωγικό βαθμό, ορίζεται το πτυχίο ή δίπλωμα νομικής ή πολιτικών ή οικονομικών επιστημών ή κοινωνιολογίας ή διοίκησης επιχειρήσεων Α.Ε.Ι., της ημεδαπής ή ισότιμο αντίστοιχης ειδικότητας σχολής της αλλοδαπής.
αβ) Κλάδος ΠΕ – Πληροφορικής: προσόν διορισμού στον εισαγωγικό βαθμό ορίζεται το πτυχίο ή δίπλωμα επιστήμης των υπολογιστών ή στατιστικής και πληροφορικής οικονομικών επιστημών Α.Ε.Ι. της ημεδαπής ή ισότιμο αντίστοιχης ειδικότητας σχολών της αλλοδαπής.
β) Κατηγορία ΤΕ
βα) Κλάδος ΤΕ Διοικητικός – Λογιστικός: προσόν διορισμού στον εισαγωγικό βαθμό, ορίζεται το πτυχίο ή δίπλωμα διοίκησης επιχειρήσεων ή λογιστικής ΤΕΙ ή το ομώνυμο ή αντίστοιχης ειδικότητας πτυχίο ή δίπλωμα ισοτίμων σχολών της ημεδαπής ή αλλοδαπής.
ββ) Κλάδος ΤΕ – Πληροφορικής: προσόν διορισμού στον εισαγωγικό βαθμό ορίζεται το πτυχίο ή δίπλωμα επιστήμης των υπολογιστών ή στατιστικής και πληροφορικής οικονομικών επιστημών Τ.Ε.Ι. της ημεδαπής ή ισότιμο αντίστοιχης ειδικότητας σχολών της αλλοδαπής.
γ) Κατηγορία ΔΕ
γα) Κλάδος ΔΕ Διοικητικός – Λογιστικός: Προσόν διορισμού στον εισαγωγικό βαθμό ορίζεται ο απολυτήριος τίτλος λυκείου ή ισότιμο.
γβ) Κλάδος ΔΕ Προσωπικού Η/Υ: Προσόντα διορισμού στον εισαγωγικό βαθμό ορίζονται ο ομώνυμος ή αντίστοιχος, απολυτήριος τίτλος τεχνικού – επαγγελματικού λυκείου ή τεχνικής – επαγγελματικής σχολής δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης ή σχολής μαθητείας του ΟΑΕΔ ή άλλης ισότιμης σχολικής μονάδας της ημεδαπής ή αλλοδαπής.
γγ) Κλάδος ΔΕ Τεχνικός: Προσόν διορισμού στον εισαγωγικό βαθμό ορίζεται ο αντίστοιχος ή συναφής απολυτήριος τίτλος τεχνικού – επαγγελματικού λυκείου ή τεχνικής επαγγελματικής σχολής δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης ή σχολής μαθητείας του ΟΑΕΔ ή άλλης ισότιμης σχολής της ημεδαπής ή αλλοδαπής και άδεια άσκησης επαγγέλματος οδηγού.