Άρθρο 29: Προϊστάμενοι υπηρεσιών

Της Διεύθυνσης του Οργανισμού Λαϊκών Αγορών Θεσσαλονίκης προΐσταται μόνιμος υπάλληλος του κλάδου Π.Ε. Διοικητικού-Οικονομικού. Των Τμημάτων του Οργανισμού Λαϊκών Αγορών Θεσσαλονίκης, εκτός του Τμήματος Μηχανοργάνωσης και Μητρώου, προΐστανται μόνιμοι υπάλληλοι του κλάδου Π.Ε. Διοικητικού – Οικονομικού και εν ελλείψει αυτών, του κλάδου Τ.Ε. Διοικητικού και εν ελλείψει αυτών, του κλάδου Δ.Ε. Διοικητικών-Γραμματέων. Του Τμήματος Μηχανοργάνωσης και Μητρώου προΐσταται μόνιμος υπάλληλος του κλάδου Π.Ε. Πληροφορικής και εν ελλείψει αυτού Π.Ε. Διοικητικού – Οικονομικού και εν ελλείψει αυτού, του κλάδου Τ.Ε. Διοικητικού.