Άρθρο 39: Ποινικές κυρώσεις

1.Όποιος παρεμποδίζει τον ασκούμενο έλεγχο ή αρνείται με οποιονδήποτε τρόπο να παραδώσει στους αρμόδιους υπαλλήλους κάθε στοιχείο απαραίτητο για τη διεξαγωγή του ελέγχου, όπως ιδίως τα παραστατικά εμπορίας και διακίνησης, τιμωρείται με φυλάκιση. Παρεμπόδιση ελέγχου θεωρείται και η απόκρυψη των απαιτούμενων στοιχείων ή η παραποίηση των στοιχείων αυτών ή η ψευδής παράθεσή τους.
2.Όποιος χωρίς άδεια ασκεί δραστηριότητα του παρόντος νόμου, τιμωρείται με ποινή φυλάκισης τουλάχιστον ενός έτους, με στέρηση των πολιτικών δικαιωμάτων του για τρία (3) χρόνια και εφόσον είναι αλλοδαπός από τρίτη χώρα, με οριστική απέλαση.
2.α) Όποιος διαθέτει τρόφιμα μη ασφαλή ή ακατάλληλα για την ανθρώπινη κατανάλωση τιμωρείται με φυλάκιση τουλάχιστον τριών μηνών.
β) όποιος διαθέτει τρόφιμα μη ασφαλή ή επιβλαβή για την υγεία τιμωρείται με φυλάκιση τουλάχιστον έξι μηνών.
γ) όποιος αναμιγνύει παράνομα και πωλεί είδη διαφορετικών ποιοτήτων τιμωρείται με φυλάκιση.
3. Όποιος παραποιεί ή νοθεύει, εν γνώσει του κατέχει προς εμπορία και πωλεί άλλα είδη βιοτικής ανάγκης πλην τροφίμων, τιμωρείται με φυλάκιση τουλάχιστον τριών (3) μηνών.
4. Όποιος παραβαίνει τις διατάξεις των άρθρων 13 και 16 τιμωρείται με φυλάκιση τουλάχιστον τριών (3) μηνών.
5. Σε περίπτωση που η βεβαίωση της τριμελούς επιτροπής του άρθρου 11 περιέχει αναληθή ή ανακριβή στοιχεία, καθένα από τα υπογράφοντα μέλη τιμωρείται με φυλάκιση τουλάχιστον ενός (1) έτους.
6. Σε περίπτωση που ο αρμόδιος υπάλληλος παραλείψει να ενημερώσει την υπηρεσία του για την ύπαρξη κενής θέσης, σύμφωνα με το άρθρο 5 τιμωρείται με φυλάκιση τουλάχιστον ενός (1) έτους.