Άρθρο 42: Διοικητική και δικαστική προστασία

1. Η πράξη επιβολής διοικητικού προστίμου του παρόντος νόμου υπόκειται σε ενδικοφανή προσφυγή, η οποία ασκείται ενώπιον του οργάνου που εξέδωσε την άδεια μέσα σε προθεσμία τριάντα (30) ημερών από την με οποιονδήποτε τρόπο αποδεδειγμένη κοινοποίησή της στον υπόχρεο. Η απόφαση επί της προσφυγής εκδίδεται μέσα σε προθεσμία (30) ημερών από την κατάθεση της προσφυγής.
2. Η απόφαση επί της ενδικοφανούς προσφυγής υπόκειται σε προσφυγή ενώπιον του Διοικητικού Πρωτοδικείου του τόπου όπου εδρεύει το όργανο όπου εξέδωσε την πράξη επιβολής του προστίμου, μέσα στην προθεσμία της παραγράφου 1 του άρθρου 66 του Κώδικα Διοικητικής Δικονομίας.
Η εμπρόθεσμη άσκηση της προσφυγής και η τυχόν υποβολή αίτησης αναστολής δεν αναστέλλουν την είσπραξη του είκοσι τοις εκατό (20%) του προστίμου. Μετά την έκδοση απόφασης από το Διοικητικό Πρωτοδικείο το ποσοστό είκοσι τοις εκατό (20%) που εισπράχθηκε, συμψηφίζεται ή επιστρέφεται ολικά ή μερικά στον διοικούμενο, ανάλογα με την περίπτωση.
3. Το ύψος του επιβληθέντος διοικητικού προστίμου μειώνεται στο ήμισυ εάν ο υπόχρεος εντός τριάντα (30) ημερών από την ημερομηνία κοινοποίησης σε αυτόν της σχετικής πράξης και σε κάθε περίπτωση πριν από την άσκηση της ενδικοφανούς προσφυγής της παραγράφου 1, προβεί σε καταβολή του προστίμου. Η καταβολή αυτή συνεπάγεται την αυτοδίκαιη παραίτηση του υπόχρεου από κάθε δικαίωμα προσβολής ή αμφισβήτησης της πράξης επιβολής προστίμου. Το αποδεικτικό καταβολής του μειωμένου προστίμου προσκομίζεται στην αρμόδια υπηρεσία εντός πέντε (5) εργάσιμων ημερών.

  • 19 Απριλίου 2014, 14:33 | αθανασιαδησ αθανασιοσ

    η τοποθετηση των πωλητων στην περιφερια αν.μακεδ.θρακησ γινεται με μωριοδοτησι με αποφασησ του περιφ.συμβουλιου κατοπιν εισηγεισεωσ του αναπληρωτη γενικου δ/ντη αναπτυξησ κ.μανανα δημητριο και συμφωνα με το αρθρο 11 του π.δ.51/2006. ολοι οι πωλητεσ στην αιτησι τουσ γραφουν τον αριθ.τησ θεσισ που θελουν εαν δεν υπαρχει αλλοσ ενδιαφερομενοσ του χορηγηται.εαν υπαρχει τοτε οποιοσ εχει τα περισο-τερα μορια παιρνη την θεση.σε περιπτωση ισοβαθμιασ γινεται κληρωσι μεταξυ τουσ.ειναι η πιο δηκαια και διαφανη διαδικασια. η κληρωση των θεσεων καθε χρονο το μονο που θα δημιουργησει ειναι αναστατωση και δησλειτουργια σε ολεσ τησ λαικεσ .οπωσ γνωριζεται οι πωλητεσ στη περιφερια πληρωνουν στουσ δημουσ και στον ασφαλιστικο τουσ φορεα οι ιδιοι .τα σωματια δεν εχουν καμια αναμιξη με χρηματα.για τον λογο αυτον σασ παρακαλουμε να εξαιρεσεται τισ περιφεριεσ τησ χωρασ απο την διαδικασια τησ κληρωσησ .γνωριζεται σε ποιουσ νομουσ γινονται οισυναλαγεσ .στην επαρχια δεν υπαρχουν συναλαγιεσ.τα μετρα των θεσεω-ν να χορηγουνται συμφωνα με τισ ανανγεσ του καθε πωλητη αλλοσ θελει 2μ αλλοσ 4μ αλλοσ 6μ και πληρωνει με το τρεχον μετρο στουσ δημουσ -σασ ευχαριστουμε απο τα σωματια πωλ.λαι.αγορ. ανατ.μακεδ.θρακησ—— αθανασιαδησ αθανασιοσ.

  • 16 Απριλίου 2014, 12:50 | ΣΟΦΙΑ ΡΟΥΣΣΗ

    Εάν η πράξη επιβολής προστίμου εκδοθεί από τη Δ/νση Ανάπτυξης της Περιφέρειας,που είναι υπηρεσία ελέγχου,τότε αυτή υπόκειται σε ενδικοφανή προσφυγή, ενώπιον του Δήμου που εξέδωσε την άδεια,όπως προβλέπεται στην παρ.1. Είναι ορθό αυτό;