Άρθρο 09: Άδεια παραγωγού πωλητή λαϊκών αγορών

1. Άδεια παραγωγού πωλητή λαϊκών αγορών δικαιούνται:
Α. Τα φυσικά πρόσωπα που είναι αγρότες-αυτοκαλλιεργητές κατά την έννοια της εκάστοτε νομοθεσίας, δηλαδή ασχολούνται προσωπικά με την καλλιέργεια γης ιδιόκτητης ή μισθωμένης ή είναι αλιείς ή υδατοκαλλιεργητές ή ιχθυοκαλλιεργητές, τουλάχιστον το 50% του ετήσιου συνολικού εισοδήματός τους προέρχεται από γεωργική εκμετάλλευση και διαθέτουν τα κατωτέρω προϊόντα αποκλειστικά δικής τους παραγωγής και οικοτεχνίας, σύμφωνα με το άρθρο 17:
(α) αβγά σφραγισμένα με τον διακριτικό αριθμό του παραγωγού,
(β) άνθη, καλλωπιστικά φυτά, πολλαπλασιαστικό υλικό (φυτάρια κηπευτικών, καλλωπιστικών, δενδρυλλίων οπωροφόρων, αμπέλου) και κηπευτικό χώμα που δεν έχει υποστεί βιομηχανική επεξεργασία.
(γ) ελιές,
(δ) κρασί τυποποιημένο,
(ε) ελαιόλαδο τυποποιημένο,
(στ) μέλι τυποποιημένο,
(ζ) ξηροί καρποί,
(η) φρούτα και οπωρολαχανικά,
(θ) όσπρια,
(ι) πουλερικά και κουνέλια που πληρούν τους κανόνες ασφάλειας και υγιεινής των τροφίμων σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία,
(ια) μεταποιημένα ή συσκευασμένα ή τυποποιημένα προϊόντα παραδοσιακής οικοτεχνίας, ιδίως μαρμελάδες, γλυκά του κουταλιού, προϊόντα ντομάτας, τσίπουρο, τσικουδιά, ρακί, παραδοσιακά ζυμαρικά, βότανα και αρτύματα,
(ιβ) νωπά αλιευτικά προϊόντα θάλασσας, γλυκών υδάτων, ιχθυοκαλλιέργειας,
(ιγ) λοιπά αγροτικά προϊόντα στη φυσική τους κατάσταση,
(ιδ) τυροκομικά προϊόντα, εφόσον έχουν παραχθεί σε εγκεκριμένη εγκατάσταση, φέρουν σήμανση αναγνώρισης (κωδικό αριθμό έγκρισης), σύμφωνα με τους Κανονισμούς (ΕΚ) 852/2004 και 853/2004, έχουν συμμορφωθεί με τις απαιτήσεις της κείμενης νομοθεσίας για την επισήμανση και κατά τη μεταφορά και πώλησή τους τηρούνται οι απαιτήσεις του Κεφαλαίου III του Παραρτήματος II του Κανονισμού (ΕΚ) 852/2004, και
(ιε) αλλαντικά, εφόσον αποτελούν προϊόντα παραδοσιακής οικοτεχνίας και τηρούνται οι κανόνες υγιεινής και ασφάλειας των τροφίμων.
Β. Οι Συνεταιριστικές Οργανώσεις και οι αναγνωρισμένες ομάδες παραγωγών, προκειμένου να διακινήσουν προϊόντα των μελών τους τα οποία δεν κατέχουν άδεια παραγωγού πωλητή λαϊκών αγορών.
2. Κάθε δικαιούχο φυσικό πρόσωπο της παραγράφου 1 του παρόντος λαμβάνει μία μόνον άδεια πωλητή λαϊκών αγορών, η οποία ισχύει για τις λαϊκές αγορές όλης της χώρας και δύναται να αναφέρεται σε περισσότερα του ενός προϊόντα. Κάθε συνεταιριστική οργάνωση ή αναγνωρισμένη ομάδα παραγωγών λαμβάνει μία μόνο άδεια ανά πενήντα (50) παραγωγούς και μέχρι δέκα (10) άδειες, η οποία ισχύει για τις λαϊκές αγορές όλης της χώρας και δύναται να αναφέρεται σε περισσότερα του ενός προϊόντα. Στην περίπτωση που τα πρόσωπα αυτά, φυσικά ή νομικά, επιθυμούν να δραστηριοποιηθούν και σε λαϊκή αγορά εκτός διοικητικών ορίων της αρμόδιας αρχής έκδοσης της άδειας, υποχρεούνται να υποβάλουν όλα τα δικαιολογητικά που αναφέρονται στο άρθρο 10 του παρόντος σε κάθε αρχή στα διοικητικά όρια της οποίας ανήκει η κάθε λαϊκή αγορά.
3. Η άδεια παραγωγού πωλητή λαϊκών αγορών φέρει την ονομασία «ΑΔΕΙΑ ΠΑΡΑΓΩΓΟΥ ΠΩΛΗΤΗ ΛΑΪΚΩΝ ΑΓΟΡΩΝ», έχει σχήμα ορθογώνιο παραλληλόγραμμο ύψους 0,14 μ. και πλάτους 0,20 μ., χρώμα πράσινο και φέρει τα εξής στοιχεία:
α) Το φορέα που εκδίδει την άδεια και την ημερομηνία έκδοσης και ανανέωσης της άδειας.
β) Εφόσον πρόκειται για φυσικό πρόσωπο, τα στοιχεία ταυτότητας και την διεύθυνση κατοικίας του, εφόσον δε πρόκειται για τα πρόσωπα του στοιχείου Β της παραγράφου 1 του παρόντος άρθρου, την επωνυμία και την έδρα τους.
γ) Τον αριθμό μητρώου πωλητή με ηλεκτρονική σήμανση.
δ) Τον αριθμό φορολογικού μητρώου και την αρμόδια Δ.Ο.Υ. του δικαιούχου.
ε) Τον ασφαλιστικό φορέα και τον αριθμό ΑΜΚΑ του δικαιούχο φυσικού προσώπου.
στ) Την λαϊκή αγορά και την συγκεκριμένη θέση εντός αυτής στην οποία δραστηριοποιείται ο κάτοχος της άδειας ανά ημέρα καθώς και κάθε μεταγενέστερη μεταβολή των στοιχείων αυτών.
ζ) Φωτογραφία του φυσικού προσώπου σφραγισμένη από το φορέα που εκδίδει την άδεια.
η) Τα παραγόμενα προϊόντα και τις συνολικές ποσότητες αυτών που πρόκειται να διατεθούν κατά το χρονικό διάστημα για το οποίο η άδεια ισχύει, με βάση τη βεβαίωση της Τριμελούς Επιτροπής του άρθρου 11 του παρόντος νόμου.
θ) Τις προσκομιζόμενες προς διάθεση ποσότητες προϊόντων για κάθε συγκεκριμένη ημέρα λειτουργίας της λαϊκής αγοράς σύμφωνα με τα σχετικά παραστατικά. Για το σκοπό αυτό φέρει τον αναγκαίο αριθμό φύλλων και είναι δυνατή η προσθήκη νέων
ι) Τον κωδικό του παραγωγού, τον αριθμό ιχνηλασιμότητας, εφόσον υπάρχει, και τον αντίστοιχο κωδικό του αγροτεμαχίου στο σύστημα ΟΣΔΕ.
4. Κατά την ανανέωση της άδειας λαμβάνονται υπόψη και αναγράφονται οι αδιάθετες ποσότητες προϊόντων τα οποία συντηρούνται επί μακρόν, μετά την περίοδο συγκομιδής, χωρίς να υφίστανται ουσιώδεις αλλοιώσεις των ποιοτικών τους χαρακτηριστικών που δεν εξαντλήθηκαν το προηγούμενο χρονικό διάστημα ισχύος της άδειας. Οι αδιάθετες ποσότητες προκύπτουν μετά από αφαίρεση από τη συνολική αρχική ποσότητα, που είχε δηλώσει ο παραγωγός ή ο εκπρόσωπος της Συνεταιριστικής Οργάνωσης ή της αναγνωρισμένης ομάδας παραγωγών, με βάση την βεβαίωση της Τριμελούς Επιτροπής, κατά την έκδοση ή ανανέωση της άδειας, των συνολικών ποσοτήτων, που τμηματικά είχαν διακινηθεί κατά τον χρόνο ισχύος της άδειας, με τα συνοδευτικά για την διακίνηση των προϊόντων μέχρι τον χώρο της λαϊκής αγοράς.
5. Η άδεια, σε περίπτωση απώλειας, αντικαθίσταται για το υπόλοιπο χρονικό διάστημα ισχύος της, με αίτηση του παραγωγού ή του εκπροσώπου της Συνεταιριστικής Οργάνωσης ή της αναγνωρισμένης ομάδας παραγωγών. Οι αδιάθετες ποσότητες υπολογίζονται και αναγράφονται στην άδεια.
7. Με απόφαση του Υπουργού Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας μπορεί να προστίθενται και άλλα προϊόντα από αυτά που αναφέρονται στην παράγραφο 1 του παρόντος άρθρου και να ρυθμίζονται οι τυχόν ειδικότερες προϋποθέσεις διακίνησης και διάθεσης αυτών.

  • 19 Απριλίου 2014, 20:16 | p.karalis

    Υπάρχει πρόθεση του αρμόδιου υπουργείου να καταρτίσει υπόδειγμα της άδειας παραγωγού και να το εισάγει ως Παράρτημα στο νέο Νόμο? (δεδομένου οτι θα πρέπει να εισαχθούν νέα στοιχεία) ή θα πρέπει κάθε Δήμος να μορφοποιήσει το δικό του έντυπο?

    (Ο Δήμος Καλαμάτας έχει ήδη σχηματοποιήσει έντυπο βάσει των απαιτήσεων που τίθενται στο παρόν και το οποίο είναι στη διάθεση του ΥΠΑΝ).

  • 17 Απριλίου 2014, 17:10 | ΓΙΑΝΝΗΣ Β

    Για την αποφυγή του φαινομένου οι πωλητες παραγωγοί να μετατρέπονται σε πωλητες-εμπορους αγροτικών προιόντων(οταν τελειώνουν τα δικα τους προιόντα) που πέραν όλων των άλλων έχει επιπτωσεις και στην αυξηση της λιανικής τιμής των προιόντων, θα πρέπει να γίνουν τα κάτωθι:1)Ο παραγωγός πρίν πάει με το μεταφορικό του μέσο στην λαικη, να περναέι απο τον συνεταιρισμό που ανήκει και να ζυγίζεται το αυτοκινητό του με τα αγροτικά προιόντα και να υπολογίζεται το καθαρό τους βάρος ,όπου το καθαρό βάρος θα αναγράφεται στο δελτίο αποστολής.2)Για να είναι ελένξιμο το βάρος των προιόντων που πουλά ο παραγωγός θα πρεπει η ζυγαριά να είναι συνδεδεμένη με την ταμειακη μηχανή.Ετσι θα είναι ελένξιμο το βαρος των προιοντων που πουληθηκαν μεσα σε μια ημερα ,αλλα επίσης θα αποφευφεται και η φοροδιαφυγή απο την μη εκδοση αποδειξεων απο προίοντα που ζυγήστηκαν μεν ,δεν εκδόθηκε η αποδειξή τους δε.