Άρθρο 27: Διάρθρωση και αρμοδιότητες υπηρεσιών

1. Οι υπηρεσίες του Οργανισμού Λαϊκών Αγορών Θεσσαλονίκης διαρθρώνονται σε επίπεδο Διεύθυνσης συγκροτούμενης από τα εξής τμήματα:
α. Τμήμα Οργάνωσης και Λειτουργίας των Λαϊκών Αγορών.
β. Τμήμα Οικονομικής Διοίκησης και Εσόδων
γ. Τμήμα Διοίκησης Προσωπικού
δ. Τμήμα Μηχανοργάνωσης και Μητρώου.
2. Οι αρμοδιότητες της Διεύθυνσης ανάγονται στα παρακάτω θέματα και κατανέμονται μεταξύ των Τμημάτων ως εξής:
α. Στην αρμοδιότητα του Τμήματος Οργάνωσης και Λειτουργίας των Λαϊκών Αγορών ανήκουν:
αα. Η έκδοση των αδειών των πωλητών, επαγγελματιών και παραγωγών, στις λαϊκές αγορές, σύμφωνα με τις ισχύουσες κάθε φορά για τα θέματα αυτά διατάξεις και αποφάσεις.
αβ. Η μέριμνα για τις μεταβολές και τις αναθεωρήσεις των αδειών, ο έλεγχος και η παρακολούθηση των ποινών που επιβάλλονται στους πωλητές, επαγγελματίες και παραγωγούς καθώς και για κάθε θέμα που έχει σχέση με τους κατόχους αδειών.
αγ. Η μέριμνα για την εύρυθμη λειτουργία των λαϊκών αγορών, τον καθορισμό των χώρων λειτουργίας αυτών, τον καθορισμό των θέσεων των πωλητών, επαγγελματιών και παραγωγών, την τήρηση της καθαριότητας στους χώρους λειτουργίας αυτών σε συνεργασία με τους οικείους Δήμους και τη διαγράμμιση των χώρων λειτουργίας.
αδ. Η υποβολή προτάσεων για την ίδρυση, κατάργηση ή μετακίνηση λαϊκών αγορών.
αε. Η παρακολούθηση της διακίνησης, της επάρκειας και των τιμών των προϊόντων που διατίθενται στους χώρους των λαϊκών αγορών, καθώς και η ενημέρωση των καταναλωτών για τους χώρους λειτουργίας των λαϊκών αγορών.
β. Στην αρμοδιότητα του Τμήματος Οικονομικής Διοίκησης και Εσόδων ανήκουν:
βα. Η παρακολούθηση των εσόδων και εξόδων του Οργανισμού γενικά.
ββ. Η τήρηση λογιστικών βιβλίων, η κατάρτιση και τροποποίηση του ετήσιου προϋπολογισμού, ισολογισμού και απολογισμού, καθώς και η παρακολούθηση εκτέλεσης του προϋπολογισμού.
βγ. Η μέριμνα και ο έλεγχος για την κανονική είσπραξη του ημερήσιου δικαιώματος του Οργανισμού που καταβάλλεται από τους πωλητές, επαγγελματίες και παραγωγούς, καθώς και η μέριμνα για την κατάθεση των εισφορών υπέρ του ασφαλιστικού φορέα των επαγγελματιών πωλητών.
βδ. Η τήρηση όλων των σχετικών βιβλίων και στοιχείων, η μέριμνα για την απόδοση των κρατήσεων στο Δημόσιο ή τους ασφαλιστικούς οργανισμούς καθώς και η διεξαγωγή κάθε σχετικής αλληλογραφίας.
βε. Η μέριμνα για την ενημέρωση των πωλητών σε θέματα ασφάλισης τους.
βστ. Η εκκαθάριση και πληρωμή των αποδοχών και λοιπών αμοιβών και αποζημιώσεων του προσωπικού και η τήρηση των βιβλίων μισθοδοσίας.
βζ. Η φροντίδα για την προμήθεια κάθε είδους υλικού και εξοπλισμού, καθώς και της εκτέλεσης εργασιών, σύμφωνα με τις ισχύουσες κάθε φορά διατάξεις περί προμηθειών.
βη. Η επιμέλεια για την κατάρτιση και παρακολούθηση της εκτέλεσης του ετήσιου προγράμματος προμηθειών.
βθ. Η μέριμνα για την παρακολούθηση, την αξιοποίηση και την εκμετάλλευση της περιουσίας του Οργανισμού, καθώς και η μέριμνα για την αγορά ή μίσθωση ακινήτων για την εξυπηρέτηση των αναγκών του Οργανισμού.
γ. Στην αρμοδιότητα του Τμήματος Διοίκησης και Προσωπικού ανήκουν:
γα. Η εφαρμογή των διατάξεων που αφορούν σε θέματα κατάστασης προσωπικού, η τήρηση συστήματος παρακολούθησης των στοιχείων και των ατομικών φακέλων αυτού.
γβ. Η τήρηση αρχείου της σχετικής νομοθεσίας, των εγκυκλίων και των ΦΕΚ, η μέριμνα για την ενημέρωση του προσωπικού και των συναλλασσομένων πολιτών με τον Οργανισμό.
γγ. Η εισήγηση για θέματα προγραμματισμού ανθρώπινου δυναμικού, την αξιοποίηση και την εκπαίδευση του προσωπικού.
γδ. Η μέριμνα για τη συγκρότηση κάθε είδους επιτροπών και Συμβουλίων του Οργανισμού, καθώς και την υπόδειξη εκπροσώπων του Οργανισμού σε άλλες Επιτροπές ή Συμβούλια.
γε. Η μέριμνα για την πρόσκληση και τη διεξαγωγή του Δ.Σ. του οργανισμού , η συγκέντρωση στοιχείων για την λήψη αποφάσεων καθώς και η τήρηση των πρακτικών.
γστ. Η γραμματειακή υποστήριξη όλων των θεμάτων του Οργανισμού
δ. Στην αρμοδιότητα του Τμήματος Μηχανοργάνωσης και Μητρώου ανήκουν:
δα. Η μέριμνα για την επεξεργασία στοιχείων μηχανοργάνωσης όλων των εργασιών του Οργανισμού. Η επιμέλεια της ανάλυσης και ο σχεδιασμός των υπό μηχανογράφηση εργασιών. Η κατάρτιση σχετικών προγραμμάτων.
δβ. Η μέριμνα για την κωδικοποίηση των υπηρεσιακών στοιχείων.
δγ. Η τήρηση και ενημέρωση του γενικού μητρώου των πωλητών, επαγγελματιών και παραγωγών, καθώς και του μηχανογραφικού αρχείου και η ηλεκτρονική διασύνδεσή του με τα μητρώα άλλων Οργανισμών Λαϊκών Αγορών ή αρμόδιων υπηρεσιών των Δήμων ή της Περιφέρειας.
δδ. Η μελέτη των χρησιμοποιουμένων εντύπων και η εισήγηση για την τυποποίηση και βελτίωση τους, ιδιαίτερα των απαραίτητων στις συναλλαγές με τους πωλητές, επαγγελματίες και παραγωγούς.