Άρθρο 19: Φορέας χορήγησης αδειών

1.Οι άδειες παραγωγού πωλητή για Βιολογικές Λαϊκές Αγορές χορηγούνται για μεν τις Βιολογικές Λαϊκές Αγορές Αττικής και Θεσσαλονίκης από τους Οργανισμούς Λαϊκών Αγορών Αττικής και Θεσσαλονίκης αντίστοιχα, για δε τις Βιολογικές Λαϊκές Αγορές της υπόλοιπης χώρας, από τους Δήμους στην περιφέρεια των οποίων λειτουργεί η Βιολογική Λαϊκή Αγορά.
2.Οι Βιολογικές Λαϊκές Αγορές οργανώνονται και λειτουργούν όπως οι λοιπές λαϊκές αγορές σύμφωνα με τις διατάξεις του παρόντος και αποκλειστικά με βάση το σχέδιο προτύπου ΕΛΟΤ 1428 «Αγορές βιοκαλλιεργητών-Απαιτήσεις λειτουργίας».
3. Καθιερώνεται ειδικός τύπος άδειας για Βιολογικές Λαϊκές Αγορές με την ονομασία «ΑΔΕΙΑ ΠΑΡΑΓΩΓΟΥ ΠΩΛΗΤΗ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΒΙΟΛΟΓΙΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΑΣ», πράσινου ανοικτού χρώματος, σχήματος ορθογωνίου παραλληλογράμμου, ύψους 0,14 μ. και πλάτους 0,20 μ. την οποία κάθε κάτοχος φέρει υποχρεωτικά και στην οποία αναγράφονται τα στοιχεία που αναφέρονται στην παράγραφο 3 του άρθρου 9.
4. Για τους παραγωγούς βιολογικών προϊόντων, το ημερήσιο ανταποδοτικό τέλος καθορίζεται στο ήμισυ αυτού που προβλέπεται στο άρθρο 7 του παρόντος.

 • Κατόπιν όλων των προσπαθειών που έγιναν εκ μέρους του Συλλόγου Βιοκαλλιεργητών Αγορών Αττικής, ούτως ώστε να επιτευχθεί η καλύτερη δυνατή νομοθέτηση των Αγορών Βιοκαλλιεργητών, μέσα από συναντήσεις και προτάσεις που κατατέθηκαν εγγράφως στο Υπουργείο Ανάπτυξης και στο Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων βλέπουμε ότι το Σχέδιο Νόμου δεν εξασφαλίζει σε καμία περίπτωση την εύρυθμη λειτουργία των Αγορών Βιοκαλλιεργητών. Τα νομοθετικά κενά και η γραφειοκρατία πρωτοστατούν στο Σχέδιο Νόμου.
  Από όλες τις προτάσεις που καταθέσαμε στα παραπάνω Υπουργεία λαμβάνετε υπόψη μόνο το Ελληνικό Πρότυπο ΕΛΟΤ – Αγορές Βιοκαλλιεργητών/Απαιτήσεις Λειτουργίας 1428.
  Ευελπιστούμε να κληθεί ο Σύλλογος Βιοκαλλιεργητών Αγορών Αττικής στην διαβούλευση στις επιτροπές της βουλής ούτως ώστε να κατατεθούν για άλλη μία φορά οι προτάσεις μας.
  Σε κάθε περίπτωση η προσπάθεια του Υπουργείου Ανάπτυξης για νομοθέτηση των Αγορών Βιοκαλλιεργητών, με την παρούσα νομοθεσία μας βρίσκει αντίθετους, δεδομένου ότι δημιουργούνται περισσότερα προβλήματα στην λειτουργία, στην εξασφάλιση των καταναλωτών καθώς και το συμμετεχόντων στις Αγορές Βιοκαλλιεργητών.
  Στις αμέσως επόμενες ημέρες θα κατατεθεί Υπόμνημα σχετικά με τις προτάσεις και τις αντιρρήσεις επί του Σχεδίου Νόμου.

  Εκ μέρους του Δ.Σ. και των μελών του ΣΥ.Β.Α.Α.