Άρθρο 11: Τριμελείς επιτροπές χορήγησης βεβαιώσεων σε παραγωγούς πωλητές λαϊκών αγορών

1. Με απόφαση του Υπουργού Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας συστήνονται Τριμελείς Επιτροπές για τη χορήγηση βεβαιώσεων σε παραγωγούς πωλητές λαϊκών αγορών, καθορίζονται τα δικαιολογητικά που απαιτείται να προσκομιστούν ανάλογα με το είδος της προϊόντος καθώς και κάθε άλλη αναγκαία λεπτομέρεια για την οργάνωση και τη λειτουργία τους και το περιεχόμενο της βεβαίωσης.
2. Με απόφαση του οικείου Περιφερειάρχη, συγκροτούνται στις περιφέρειες ή στις περιφερειακές ενότητες της χώρας οι αντίστοιχες Τριμελείς Επιτροπές.
3. Έργο της Τριμελούς Επιτροπής είναι η έκδοση σε κάθε ενδιαφερόμενο της σχετικής βεβαίωσης, στην οποία αναφέρεται ο τρόπος διαπίστωσης της ύπαρξης των καλλιεργειών, η θέση και η έκταση των κτημάτων, η προβλεπόμενη στρεμματική και συνολική ποσότητα κατά προϊόν και ποικιλία καθώς και το ιδιοκτησιακό καθεστώς αυτών, ιδιόκτητο ή μισθωμένο.
4. Στα μέλη των ανωτέρω Επιτροπών καταβάλλονται οδοιπορικά έξοδα σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις, η δαπάνη των οποίων βαρύνει τους Προϋπολογισμούς των οικείων Περιφερειών.

  • 16 Απριλίου 2014, 12:22 | p.karalis

    Στο εξής, από ποιούς θα αποτελείται η Τριμελής Επιτροπή Χορήγησης Παραγωγικών βεβαιώσεων? (ειδικότητες, φορέας προέλευσης μελών)

  • 16 Απριλίου 2014, 11:40 | ΣΟΦΙΑ ΡΟΥΣΣΗ

    Δεν προβλέπεται ποιοι θα συμμετέχουν στις Τριμελείς Επιτροπές της παρ. 2.