Άρθρο 06: Αλλαγή λαϊκής αγοράς

1. Αλλαγή λαϊκής αγοράς επιτρέπεται μόνο μετά την πάροδο έξι (6) μηνών από την έναρξη ισχύος ή ανανέωσης της άδειας και μία μόνο φορά κάθε χρόνο. Η αλλαγή αυτή γίνεται με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου των Οργανισμών Λαϊκών Αγορών Αττικής και Θεσσαλονίκης ή του αρμόδιου δημοτικού συμβουλίου αντίστοιχα, κατόπιν αίτησης του ενδιαφερόμενου. Κριτήρια για την έγκριση του αιτήματος αποτελούν: (α) η χρονολογία έκδοσης της άδειας και (β) η ημερομηνία υποβολής της αίτησης.
2. Αμοιβαία αλλαγή λαϊκής αγοράς μεταξύ παραγωγών ή μεταξύ επαγγελματιών πωλητών επιτρέπεται πάντοτε με δήλωση των πωλητών στον φορέα που χορήγησε την άδεια, με την οποία αναλαμβάνουν επιπλέον την υποχρέωση να έχουν για τα επόμενα τρία (3) χρόνια συνεχή παρουσία στις λαϊκές αγορές που δηλώνουν, επί ποινή οριστικής ανάκλησης της αλλαγής.