Άρθρο 14: Άδεια επαγγελματία πωλητή λαϊκών αγορών

1. Κάθε φυσικό πρόσωπο, που δεν είναι παραγωγός, μπορεί να αποκτήσει άδεια επαγγελματία πωλητή λαϊκών αγορών, μετά από σχετική προκήρυξη, η οποία εκδίδεται από τα Διοικητικά Συμβούλια των Οργανισμών Λαϊκών Αγορών Αττικής και Θεσσαλονίκης για τις λαϊκές αγορές της Περιφέρειας Αττικής και της Μητροπολιτικής Ενότητας Θεσσαλονίκης αντίστοιχα και από τα οικεία Δημοτικά Συμβούλια για τις λαϊκές αγορές της υπόλοιπης χώρας και εγκρίνεται με απόφαση του αντίστοιχου Περιφερειάρχη. Με την ίδια απόφαση καθορίζονται τα απαιτούμενα δικαιολογητικά για κάθε κατηγορία δικαιούχων, πλην αυτών που αναφέρονται στην παράγραφο 6 του παρόντος άρθρου, κάθε άλλη λεπτομέρεια απαραίτητη για την εφαρμογή του παρόντος και συγκροτείται τριμελής επιτροπή για την διενέργεια κλήρωσης ανά κατηγορία δικαιούχων, με Πρόεδρο δικαστικό και μέλη από έναν υπάλληλο της Περιφέρειας και του οικείου Δήμου ή του αντίστοιχου Οργανισμού Λαϊκών Αγορών. Για την επιλογή του Προέδρου, εφαρμόζεται αναλόγως η διαδικασία του άρθρου 5.
2. Η άδεια επαγγελματία πωλητή λαϊκών αγορών είναι προσωποπαγής, χορηγείται σε ανέργους για την άσκηση βιοποριστικού επαγγέλματος, και κατά προτεραιότητα με βάση κοινωνικά κριτήρια, σε πρόσωπα που ανήκουν στις ακόλουθες κατηγορίες:
(α) μέχρι ποσοστό δώδεκα τοις εκατό (12%), σε άτομα με αναπηρία τουλάχιστον πενήντα (50%) και τυφλούς,
(β) μέχρι ποσοστό δεκαπέντε τοις εκατό (15%), σε πολύτεκνους και τα τέκνα αυτών, καθώς και σε γονείς με τρία τέκνα,
(γ) μέχρι ποσοστό δέκα τοις εκατό (10%), σε ανάπηρους και θύματα ειρηνικής περιόδου του ν. 1370/1944 (ΦΕΚ 82 Α’),
(δ) μέχρι ποσοστό πέντε τοις εκατό (5%), σε γονείς ανήλικων τέκνων με ειδικές ανάγκες και σε γονείς που προστατεύουν άτομα με νοητική υστέρηση, αυτισμό, βαριές αναπηρίες και πολλαπλές ανάγκες εξάρτησης,
(ε) μέχρι ποσοστό πέντε τοις εκατό (5%), σε ομογενείς Βορειοηπειρώτες και ομογενείς παλιννοστούντες,
στ) μέχρι ποσοστό πέντε τοις εκατό (7%) σε Έλληνες Ρομά που έχουν εγγραφεί στα δημοτολόγια των οργανισμών τοπικής αυτοδιοίκησης της χώρας.
3. Οι υπόλοιπες άδειες χορηγούνται με την διαδικασία της κλήρωσης της παραγράφου 1, στην οποία μετέχουν όσοι έχουν υποβάλει αίτηση και είναι άνεργοι. Η ίδια κλήρωση διενεργείται και όταν ο αριθμός των προσώπων τα οποία έχουν προτεραιότητα, κατά κατηγορία, υπερβαίνει τον αριθμό των αδειών που αναλογεί σε κάθε κατηγορία προσώπων. Εάν ο αριθμός των αιτήσεων είναι μικρότερος από τον αριθμό των προς χορήγηση αδειών, οι επιπλέον άδειες χορηγούνται μόνο ύστερα από νέα προκήρυξη και τήρηση της προβλεπόμενης διαδικασίας.
4. Δεν δικαιούται άδειας ο πωλητής, ο οποίος μεταβιβάζει την άδειά του και ο πωλητής που αποχωρεί, λόγω συνταξιοδότησης, γήρατος ή αναπηρίας. Επαγγελματίας πωλητής, ο οποίος με αίτηση του παραιτείται της άδειας του, διαγράφεται οριστικά με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου του Οργανισμού Λαϊκών Αγορών Αττικής ή Θεσσαλονίκης για τις λαϊκές αγορές που υπάγονται στην αρμοδιότητά τους ή των οικείων δημοτικών συμβουλίων, για τις λαϊκές αγορές των λοιπών περιφερειακών ενοτήτων της χώρας, και δεν δικαιούται νέα άδεια.
5. Οι Οργανισμοί Λαϊκών Αγορών Αττικής και Θεσσαλονίκης, για τις Λαϊκές αγορές της Περιφέρειας Αττικής και της μητροπολιτικής ενότητας Θεσσαλονίκης αντίστοιχα έχουν δικαίωμα να μην εισπράττουν τις οικονομικές υποχρεώσεις των κατόχων επαγγελματικής άδειας πωλητών προς τους ασφαλιστικούς φορείς, όταν οι κάτοχοι αυτοί δεν προσέρχονται, αδικαιολόγητα, στις λαϊκές αγορές αυτοπροσώπως για χρονικό διάστημα τουλάχιστον δύο (2) μηνών και βεβαιώνεται τούτο με εκθέσεις των αρμόδιων υπαλλήλων.
6. Για την χορήγηση ή ανανέωση άδειας επαγγελματία πωλητή υποβάλλονται εντός της προβλεπόμενης προθεσμίας τα παρακάτω κύρια δικαιολογητικά:
α) βεβαίωση φορολογικής ενημερότητας της αρμόδιας Δ.Ο.Υ.
β) βεβαίωση ασφαλιστικής ενημερότητας του ασφαλιστικού φορέα
γ) Ε1, Ε3 και εκκαθαριστικά σημειώματα φορολογικών δηλώσεων για τα τελευταία τρία έτη,
δ) βεβαίωση άσκησης δραστηριοτήτων από το σύστημα TAXIS της Γενικής Γραμματείας Πληροφοριακών Συστημάτων
ε) Πιστοποιητικό υγείας σύμφωνα με τη με αριθμό Υ1γ/Γ.Π/οικ 35797/2012 ( ΦΕΚ Β΄1199) Υπουργική Απόφαση.
στ) Υπεύθυνη δήλωση του ν. 1599/1986 στην οποία ο ενδιαφερόμενος θα δηλώνει υπεύθυνα ότι δεν ασκεί άλλο επάγγελμα ο ίδιος και ότι δεν έχει συνταξιοδοτηθεί λόγω γήρατος ή αναπηρίας από οποιοδήποτε ασφαλιστικό φορέα.
7. Τα Διοικητικά Συμβούλια των Οργανισμών Λαϊκών Αγορών Αττικής και Θεσσαλονίκης για τις λαϊκές αγορές που λειτουργούν στην Περιφέρεια Αττικής και την Μητροπολιτική Ενότητα Θεσσαλονίκης και τα Δημοτικά Συμβούλια για τις λαϊκές αγορές της υπόλοιπης χώρας, με απόφασή τους που εκδίδεται τρεις (3) μήνες πριν την καταληκτική ημερομηνία ανανέωσης, καθορίζουν με αλφαβητική σειρά χρονικά διαστήματα για την κατάθεση των απαιτούμενων δικαιολογητικών προκειμένου για την ανανέωση όλων των επαγγελματικών αδειών που υπάγονται στην αρμοδιότητά τους. Η διαδικασία αξιολόγησης και ελέγχου των υποβληθέντων δικαιολογητικών, ολοκληρώνεται μέχρι την καταληκτική ημερομηνία της ανανέωσης. Σε κάθε περίπτωση, όταν τα υποβληθέντα δικαιολογητικά δεν είναι πλήρη ή δεν αιτιολογούν την ανανέωση της άδειας, αυτή ανακαλείται με απόφαση των Διοικητικών Συμβουλίων που εκδίδεται εντός πέντε (5) ημερών το αργότερο από την καταληκτική ημερομηνία ανανέωσης. Οι ως άνω αποφάσεις για πρόσκληση κατάθεσης δικαιολογητικών για ανανέωση τοιχοκολλούνται στα καταστήματα των ανωτέρω υπηρεσιών, αναρτώνται στην ιστοσελίδα τους ή δημοσιεύονται σε δύο (2) τουλάχιστον ημερήσιες εφημερίδες ή σε δύο (2) ημερήσιες ή εβδομαδιαίες τοπικές εφημερίδες αντίστοιχα και κοινοποιούνται με απόδειξη στις Ομοσπονδίες και τους Συλλόγους των επαγγελματιών πωλητών προκειμένου για την ενημέρωση των μελών τους. Οι αρμόδιες υπηρεσίες εφόσον διαπιστωθεί ότι δεν πληρούνται οι προϋποθέσεις ανανέωσης της άδειας προβαίνουν σε ανάκληση των αδειών αυτών, αφού προηγουμένως κληθεί ο ενδιαφερόμενος σε ακρόαση.
8. Οι άδειες επαγγελματία πωλητή λαϊκών αγορών διακρίνονται στις κατωτέρω δέκα (10) κατηγορίες:
α) νωπών οπωροκηπευτικών, αβγών σφραγισμένων με το διακριτικό αριθμό του παραγωγού, κομμένων ανθέων,
β) βιολογικών νωπών, μεταποιημένων και τυποποιημένων αγροτικών προϊόντων, πιστοποιημένων σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις, που φέρουν το ειδικό σήμα αναγνώρισης ως βιολογικών προϊόντων,
γ) νωπών αλιευτικών προϊόντων (θαλάσσης, γλυκέων υδάτων, ιχθυοκαλλιέργειας),
δ) κατεψυγμένων ειδών αλιείας-αλιευμάτων, λαχανικών, σφολιάτας και παρασκευασμάτων ζύμης,
ε) ειδών κυλικείου (σύμφωνα με τις ισχύουσες Υγειονομικές διατάξεις),
στ) μέσων συσκευασίας (χάρτινες – πλαστικές σακούλες), εκμετάλλευση χημικών τουαλετών,
ζ) ειδών ένδυσης, νεωτερισμών, φο μπιζού, λευκών ειδών, ψιλικών καθώς και ειδών υπόδησης και δερμάτινων ειδών (τσάντες, ζώνες, πορτοφόλια),
η) ειδών υαλοπωλείου, πλαστικών με το μέτρο, εκκλησιαστικών ειδών καθώς και ειδών παντοπωλείου (μη εδώδιμα),
θ) ειδών και υποβοηθητικών καλλιέργειας ανθοκομικής (πήλινες, πλαστικές γλάστρες, χώμα), καλλωπιστικών φυτών, πολλαπλασιαστικού υλικού (φυτώρια κηπευτικών, δενδρυλλίων οπωροφόρων, αμπέλου). Ειδικά η πώληση πολλαπλασιαστικού υλικού, επιτρέπεται μόνο από τους πωλητές που πληρούν τις προϋποθέσεις που ορίζει ο ν. 1564/1985, ως ισχύει, και των υπουργικών αποφάσεων που εκδόθηκαν κατ’ εξουσιοδότησή του,
ι) ειδών παντοπωλείου (τρόφιμα σε στερεά ή υγρή μορφή, εδώδιμα, τυροκομικά και αλλαντικά), χαρτιού ατομικής ή οικιακής φροντίδας καθώς και ξηρών καρπών, μελιού, ζαχαρωδών προϊόντων, τυποποιημένου κομμένου καφέ.
9. Κάθε πωλητής κάτοχος επαγγελματικής άδειας επιτρέπεται να πωλεί προϊόντα από περισσότερες κατηγορίες, και ειδικότερα ως εξής:
α) κατηγορίες α και β
β) κατηγορίες γ και δ
γ) κατηγορίες ε και στ, και
δ) κατηγορίες ζ, η, θ και ι.
Αλλαγή κατηγορίας επιτρέπεται μόνο από τις κατηγορίες στ, ζ, η, θ και ι, στις κατηγορίες α, β, γ, δ, και ε .
10. Η άδεια επαγγελματία πωλητή λαϊκών αγορών φέρει την ονομασία «ΑΔΕΙΑ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΑ ΠΩΛΗΤΗ ΛΑΪΚΩΝ ΑΓΟΡΩΝ», έχει σχήμα ορθογώνιο παραλληλόγραμμο ύψους 0,11 μ. και πλάτους 0,08 μ., χρώμα γαλάζιο και φέρει τα εξής στοιχεία:
α) Το φορέα που εκδίδει την άδεια και την ημερομηνία έκδοσης και ανανέωσης της άδειας.
β) Εφόσον πρόκειται για φυσικό πρόσωπο, τα στοιχεία ταυτότητας και την διεύθυνση κατοικίας του,
γ) Τον αριθμό μητρώου πωλητή με ηλεκτρονική σήμανση.
δ) Τον αριθμό φορολογικού μητρώου και την αρμόδια Δ.Ο.Υ. του δικαιούχου.
ε) Τον ασφαλιστικό φορέα και τον αριθμό ΑΜΚΑ του δικαιούχου.
στ) Την λαϊκή αγορά και την συγκεκριμένη θέση εντός αυτής στην οποία δραστηριοποιείται ο κάτοχος της άδειας ανά ημέρα καθώς και κάθε μεταγενέστερη μεταβολή των στοιχείων αυτών.
ζ) Φωτογραφία του φυσικού προσώπου σφραγισμένη από το φορέα που εκδίδει την άδεια.
η) Τις κατηγορίες πωλούμενων προϊόντων.
11. Όλες οι υφιστάμενες άδειες λήγουν αυτοδικαίως την 31.10.2014 και ανανεώνονται εφεξής σύμφωνα με τις διατάξεις του παρόντος.

 • 17 Απριλίου 2014, 18:36 | ΓΙΑΝΝΗΣ Β

  Για να είναι ελένξιμο το βάρος των προιόντων που αγοράζει και πουλά ο επαγγελματίας πωλητής θα πρεπει η ζυγαριά να είναι συνδεδεμένη με την ταμειακη μηχανή.Ετσι θα είναι ελένξιμο το βαρος των προιοντων που πουληθηκαν μεσα σε μια ημερα και θα αποφευφεται η φοροδιαφυγή απο την μη εκδοση αποδείξεων απο προιόντα που ζυγήστηκαν μεν αλλά δεν εκδόθηκε η αποδειξή τους δε.

 • 17 Απριλίου 2014, 17:45 | ΓΙΑΝΝΗΣ Β

  Σαν μια άλλη πρόταση θα μπορούσε η άδεια λαικής πωλητή λαικής αγοράς να έχει διαρκεια 12 χρόνια .Όσο μέχρι προτεινος οι επαγγελματικές μισθώσεις στεγασμένου εμπορίου.Με σκοπό την προσφορά ευκαιρίας απόκτησης παγκου σε λαική και σε άλλους συνανθρώπους μας μετά το πέρας των 12 ετών.

 • 17 Απριλίου 2014, 12:05 | ΑΝΤΩΝΗΣ ΚΑΛΟΘΕΟΥ

  Στο άρθρο 14 παρ.6 θα πρέπει όταν γίνετε ανανέωση της άδειας να προβλεφθεί ώστε για να ανανεωθεί η άδεια να μην υπάρχουν παλαιότερες οφειλές προς τον Δήμο για τέλη χρήσης του χώρου .

 • 17 Απριλίου 2014, 12:46 | ΑΝΤΩΝΗΣ ΚΑΛΟΘΕΟΥ

  Στο άρθρο 14 παρ.6 θα πρέπει όταν γίνετε ανανέωση της άδειας να προβλεφθεί ώστε για να ανανεωθεί η άδεια να μην υπάρχουν παλαιότερες οφειλές προς τον Δήμο για τέλη χρήσης του χώρου .
  Στο θέμα ελεγχου θα πρέπει να φτιαχτεί ειδικό σώμα ελεγκτών ανά περιφέρεια αυτόνομο , μέχρι σήμερα το Κ.Ε.Λ.Α.Υ.Ε. δεν κανει τίποτα , όπως επίσης και από πλευράς δήμου και τμήμα εμπορίου κ.λ.π.
  Η μαιμουδιά οργιάζει ,παράνομα , κλεμμένα τα πάντα πωλούνται από ορισμένους πωλητές .

 • 17 Απριλίου 2014, 12:33 | ΓΙΑΝΝΗΣ Β

  Η ανανέωση της αδειας καταληψης χώρου στον Δημο που λειτουργεί η λαικη ,να γινεται μόνο εφ΄ οσον οι οφειλες των πωλητων ή των παραγωγων απο προηγουμενα ετη ή χρήσεις ειναι μηδενικες .

 • 17 Απριλίου 2014, 10:17 | ΓΙΑΝΝΗΣ Β

  Για την έκδοση ή την αναναίωση της αδειας ,να υπάρχει επισημη αποθήκη (της οποίας η ύπαρξη να ελεγχεται με επιτοπια αυτοψια εκτος του μισθωτηρίου ) των προιόντων που πουλα ο επαγγελματιας πωλητης λαικης αγοράς , η οποία θα πρέπει να είναι στον τοπο ασκησης της δραστηριότητας και να είναι ελένξιμη ανα πάσα στιγμη.Ετσι θα απαιτουνται δελτια αποστολης απο την αποθηκη στον παγκο την ημερα λειτουργειας της λαικης αγορας,όπως και δελτια αποστολης κατα την επιστροφη των μη πωληθεντων προιόντων στην αποθηκη.

 • 17 Απριλίου 2014, 10:04 | ΓΙΑΝΝΗΣ Β

  Θα ήθελα ένα σχόλιο στα οικονομικά και κοινωνικά κριτηρια που ισχύουν μετά την παροδο χρόνων απο την αποκτηση της αδειας .Εξηγώ:.Έλαβε κάποιος αναξιοπαθούντας συμπολίτης μας την αδεια( και καλως την έλαβε) .Μετα απο χρόνια όμως να ελέγχεται η οικονομική του κατάσταση και εάν έχει βελτιωθεί σύμφωνα με το Ε9 του ή τα εισοδηματα του τα χρόνια που κατείχε την αδεια ή τα στοιχεία του περιουσιολόγειου του ,και εαν ξεπερνούνται καποια όρια ΄΄πλουτισμου΄΄ να παιρνει την θέση αυτή άλλος αναξιωπαθούντας συμπολίτης μας.Δεν μπορεί αυτές τις προνομιακές κατά τα άλλα θέσεις να τις έχουν συγκεκριμενα προσωπα για μια ζωή.Διοτι σε ολα αυτα υπάρχουν πωλητες που ξεκινησαν πριν χρόνια ως πραγματικοι αναξιοπαθουντες που αργοτερα βελτιώθηκε το οικονομικο τους επιπεδο και ζουν σε βιλες και μαιζονετες και πραγματικοι αναξιοπαθουντες που δεν έχουν προσβαση στα βασικα είδη-μεσα επιβιωσης.

 • 16 Απριλίου 2014, 12:05 | p.karalis

  «οι υφιστάμενες άδειες λήγουν αυτοδικαίως την 31.10.2014 και ανανεώνονται εφεξής σύμφωνα με τις διατάξεις του παρόντος».

  Για πόσο χρόνο θα ισχύουν μετά την ανανέωση?

  Καθέ πότε θα επαναλαμβάνεται η διδικασία?

  Σε προηγούμενο σχόλιο προτείνεται οι ενημερότητες να μην αφορούν σε «ρυθμισμένες» οφειλές. Συμφωνούμε απόλυτα!

 • 16 Απριλίου 2014, 11:26 | ΣΟΦΙΑ ΡΟΥΣΣΗ

  Δεν αναφέρεται ο χρόνος ισχύος της επαγγελματικής άδειας και κάθε πότε θα ανανεώνεται.

 • 14 Απριλίου 2014, 21:52 | ΔΗΜΗΤΡΗΣ Μ.

  Στο άρθρο 38 να γίνει σαφέστερο ποιες υπηρεσίες των Δημων θα μπορουν να ασκουν ελεγχο απο μονες τους τοσο στις λαικες αγορες οσο και εκτος λαικων.
  Ειναι πολυ σημαντικο και κρισιμο να μπορουν τα οργανα του Δημου να μπορουν να καταγραφουν παραβασεις και να επιβαλουν τα προβλεπομενα προστιμα διοτι η περιπτωση μικτων συνεργειων ειναι αδυνατη (βλ ανυπαρξια Κ.Ε.Λ.Α.Υ.Ε.) ενω ειναι πασιγνωστη η απροθυμια και η αδυναμια ολων των εμπλεκομενων που αναφερονται στο σχετικο αρθρο να εμπλακουν με την αστυνομευση του παρανομου υπαιθριου εμποριου.

  Η μοναδικη αποτελεσματική λύση θα ήταν ανα περιφέρεια να δημιουργειτο μια ξεχωριστη Διεθυνση που θα ασχολουταν επιχειρησιακα μονο με το παρανομο υπαιθριο εμποριο καθε ειδους.
  Αν δεν συμβει αυτο ολο το νομοθετημα θα μεινει στα συρταρια διοτι κανενας απο τους εμπλεκομενους δεν εχει πραγματικη δυνατοτητα και διαθεση να ασχοληθει σοβαρα με το θεμα.

  Αδιαψευστος μαρτυρας η συσκεψη του Οκτωβριου του 2012 στην Τριπολη παροντος του κ.Κομνηνου και του κ.Μπουλουκου,στην οποια προταθηκε το παραπανω μοντελο αστυνομευσης ενω επισης προβλεφθηκε με μαθηματικη ακριβεια απο πολλους παρισταμενους οτι με τον προτεινομενο τροπο αστυνομευσης δηλ τα Κ.Ε.Λ.Α.Υ.Ε και τα λοιπα προβλεπομενα εκ της νομοθεσιας οργανα δεν θα γινει τιποτα στον τομεα της παταξης του παραεμποριου ,οπερ και εγενετο.

 • 14 Απριλίου 2014, 21:32 | ΔΗΜΗΤΡΗΣ Μ.

  στο άρθρο 14 παράγραφος 6 πρέπει στη περίπτωση της ανανέωσης να προβλέφθει ώστε για να ανανεωθεί η άδεια να μην υπάρχουν παλαιότερες οφειλές προς τον Δήμο για τέλη χρήσης του χώρου, διότι θα παρατηρηθεί το φαινόμενο καποιοι να πάρουν προσωρινές φορολογικές και ασφαλιστικες ενημερότητες μεσω καποιας ρυθμισης, ενω την ιδια στιγμη να οφειλουν χιλιαδες ευρω επι σειρά ετών σε τελη χρήσης του χώρου.
  Για πιο συγκεκριμενα στοιχεια μπορειτε να επικοινωνησετε στο μειλ μου.