Άρθρο 25: Προϊστάμενοι

1. Στη Διεύθυνση προΐσταται υπάλληλος των κλάδων ΠΕ Διοικητικού-Οικονομικού ή ΠΕ Πληροφορικής και εν ελλείψει ΤΕ Διοικητικού-Λογιστικού και εν ελλείψει ΤΕ Πληροφορικής.
2. Στα Τμήματα Οργάνωσης και Λειτουργίας Λαϊκών Αγορών, Εσόδων και Οικονομικής Διοίκησης και Διοίκησης Προσωπικού προΐστανται υπάλληλοι των κλάδων ΠΕ Διοικητικού-Οικονομικού και εν ελλείψει ΤΕ Διοικητικού-Λογιστικού και εν ελλείψει ΔΕ Διοικητικού-Λογιστικού.
3. Στο Τμήμα Μηχανογράφησης προΐσταται υπάλληλος των κλάδων ΠΕ Πληροφορικής και εν ελλείψει ΤΕ Πληροφορικής και εν ελλείψει ΔΕ Πληροφορικής.