Άρθρο 33:Υπαίθριο πλανόδιο εμπόριο

1.Το υπαίθριο πλανόδιο εμπόριο ασκείται από τα φυσικά πρόσωπα που έχουν λάβει την άδεια του άρθρου 30 και έχουν κάνει δήλωση έναρξης του επιτηδεύματος του γυρολόγου ή άλλης εμπορικής δραστηριότητας.
2. Δεν επιτρέπεται η άσκηση πλανόδιου εμπορίου: (α) πλησίον καταστημάτων που διαθέτουν ομοειδή είδη και (β) σε δήμους με πληθυσμό άνω των τριών (3.000) κατοίκων.
3. Όποιος ασκεί υπαίθριο πλανόδιο εμπόριο επιτρέπεται να παραμένει στάσιμος μόνο κατά τη διάρκεια της συναλλαγής.

  • 16 Απριλίου 2014, 12:36 | p.karalis

    Τι προβλέπεται για τις άδειες πλανόδιου εμπορίου που έχουν εκδοθεί τα προηγούμενα χρόνια και οι οποίες ανανεώνονται ανα τριετία, εφόσον ο δικαιούχος προσκομίσει τα προβλεπόμενα δικαιολογητικά? Η αρώτηση αφορά σε Δήμους μεγαλύτερους των 3000 κατοίκων.