Άρθρο 01: Πεδίο εφαρμογής

Με τον παρόντα νόμο ρυθμίζεται το πλαίσιο άσκησης εμπορικών δραστηριοτήτων εκτός καταστήματος και η οργάνωση και λειτουργία των λαϊκών αγορών, εκσυγχρονίζονται οι κανόνες και οι προϋποθέσεις για τη χορήγηση αδειών άσκησης υπαίθριου εμπορίου και προσδιορίζεται το πλαίσιο λειτουργίας των Οργανισμών Λαϊκών Αγορών.