Άρθρο 43: Βάση δεδομένων υπαίθριου εμπορίου

1. Στο Συντονιστικό Κέντρο για την Αντιμετώπιση του Παρεμπορίου (ΣΥΚΑΠ) του άρθρου 40 του ν. 4155/2013 (Α’ 120) δημιουργείται Ηλεκτρονική Βάση Δεδομένων Υπαίθριου Εμπορίου. Με ευθύνη των Προέδρων των Οργανισμών Λαϊκών Αγορών Αττικής και Θεσσαλονίκης, του οικείου Περιφερειάρχη και του οικείου Δημάρχου, αποστέλλονται ηλεκτρονικά το πρώτο δεκαήμερο κάθε μήνα στο ΣΥΚΑΠ στοιχεία του προηγούμενου μήνα σχετικά με:
α) τον αριθμό και το είδος των αδειών υπαιθρίου εμπορίου που χορηγήθηκαν,
β) τον αριθμό των υφιστάμενων θέσεων, των κενών θέσεων και των θέσεων που προκύπτουν από νέες αιτήσεις,
γ) το είδος και την κατηγορία προϊόντων που αναγράφονται σε κάθε άδεια,
δ) τον αριθμό των υπαλλήλων και των προσώπων που αναπληρώνουν τους πωλητές,
ε) τους ελέγχους που διενεργήθηκαν από τα αρμόδια όργανα και τις κυρώσεις που επιβλήθηκαν και
στ) κάθε άλλο στοιχείο που σχετίζεται με τη λειτουργία του υπαίθριου εμπορίου στο πλαίσιο εφαρμογής των διατάξεων του παρόντος νόμου.
2. Στους Οργανισμούς Λαϊκών Αγορών Αττικής και Θεσσαλονίκης, στις Περιφέρειες και στους Δήμους, τηρούνται ηλεκτρονικά μητρώα υπαίθριου εμπορίου με τα στοιχεία της παραγράφου 1, τα οποία διασυνδέονται και διαλειτουργούν τόσο μεταξύ τους όσο και με την Ηλεκτρονική Βάση Δεδομένων Υπαίθριου Εμπορίου.
3. Με απόφαση του Υπουργού Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας καθορίζονται οι ειδικότερες λεπτομέρειες για τον τρόπο τήρησης, τη διασύνδεση και τη διαλειτουργικότητα των μητρώων και της Ηλεκτρονικής Βάσης Δεδομένων Υπαίθριου Εμπορίου, καθώς και κάθε άλλη λεπτομέρεια για την εφαρμογή του παρόντος άρθρου.

  • 19 Απριλίου 2014, 18:28 | p.karalis

    Χρησιμότατη ρύθμιση !!!!!!
    περιμένουμε την άμεση εφαρμογή της.