Άρθρο 26: Οργανισμός Λαϊκών Αγορών Θεσσαλονίκης

1. Το νομικό πρόσωπο δημοσίου δικαίου με την επωνυμία «Οργανισμός Λαϊκών Αγορών Θεσσαλονίκης», εποπτεύεται από τον Περιφερειάρχη Κεντρικής Μακεδονίας, έχει έδρα τη Θεσσαλονίκη και η δικαιοδοσία του εκτείνεται στην Μητροπολιτική Ενότητα Θεσσαλονίκης της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας. Σκοπός του Οργανισμού είναι η μέριμνα για την εύρυθμη λειτουργία των λαϊκών αγορών και των βιολογικών λαϊκών αγορών που εμπίπτουν στη δικαιοδοσία του, η υποβολή προτάσεων για την χωροθέτηση των υφιστάμενων και την ίδρυση νέων λαϊκών αγορών, η διασφάλιση των όρων και προϋποθέσεων για την επωφελέστερη για τον καταναλωτή λειτουργία τους, καθώς και η τήρηση και σωστή εφαρμογή των εκάστοτε λαμβανόμενων μέτρων για την προστασία των αγροτικών προϊόντων και την εξασφάλιση επαρκούς ελέγχου των όρων λειτουργίας τους.
2. Ο Οργανισμός Λαϊκών Αγορών Θεσσαλονίκης διοικείται από εννεαμελές Διοικητικό Συμβούλιο, το οποίο αποτελείται από:
α. Τον Πρόεδρο,
β. Έναν εκπρόσωπο της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας,
γ. Έναν εκπρόσωπο της Περιφερειακής Ένωσης Δήμων Κεντρικής Μακεδονίας,
δ. Έναν εκπρόσωπο της Ομοσπονδίας Συλλόγων Παραγωγών Λαϊκών Αγορών Κεντρικής Μακεδονίας και Δυτικής Μακεδονίας – Θεσσαλίας- Θράκης,
ε Έναν εκπρόσωπο της Ομοσπονδίας Σωματείων Επαγγελματιών Παραγωγών Λαϊκών Αγορών Θεσσαλίας, Μακεδονίας και Θράκης,
στ. Έναν εκπρόσωπο των Παραγωγών Αγροτικών Προϊόντων Πωλητών Λαϊκών Αγορών που ασκεί την επαγγελματική του δραστηριότητα στην Μητροπολιτική Ενότητα Θεσσαλονίκης και προτείνεται από τον αντιπροσωπευτικότερο σύλλογο παραγωγών εντός του ανωτέρω διοικητικού ορίου,
ζ. Έναν εκπρόσωπο των Εργαζομένων στον Οργανισμό Λαϊκών Αγορών Θεσσαλονίκης,
η. Έναν εκπρόσωπο του Ενιαίου Φορέα Ελέγχου Τροφίμων.
θ. Έναν εκπρόσωπο του Υπουργείου Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας, που ορίζεται με απόφαση του Υπουργού.
Τα υπό στοιχεία β’ μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου ορίζονται από τους οικείους φορείς και όργανα, εντός προθεσμίας ενός (1) μηνός από σχετική πρόσκληση του Περιφερειάρχη Κεντρικής Μακεδονίας. Σε περίπτωση άπρακτης παρέλευσης της εν λόγω προθεσμίας, τα ανωτέρω μέλη ορίζονται από τον ανωτέρω Περιφερειάρχη.
3. Το Δ.Σ. του Οργανισμού Λαϊκών Αγορών Θεσσαλονίκης ασκεί τις αρμοδιότητες που περιγράφονται στην παρ. 4 του άρθρου 22 του παρόντος.
4. Τα μέλη του Δ.Σ. ορίζονται με απόφαση του Υπουργού Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας. Ο Πρόεδρος διορίζεται με απόφαση του Υπουργού Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας. Με απόφαση του Περιφερειάρχη Κεντρικής Μακεδονίας ορίζεται ένα από τα μέλη του ΔΣ ως Αντιπρόεδρος. Η θητεία των μελών του Δ.Σ. είναι διετής. Στο Δ.Σ. συμμετέχει ως εισηγητής χωρίς δικαίωμα ψήφου ο προϊστάμενος της Διεύθυνσης του Οργανισμού Λαϊκών Αγορών Θεσσαλονίκης. Χρέη γραμματέα εκτελεί υπάλληλος του Οργανισμού Λαϊκών Αγορών Θεσσαλονίκης που ορίζεται, μαζί με τον αναπληρωτή του, από τον Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου.
5. Με κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομικών και Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας, που εκδίδεται σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 21 του ν. 4024/2011, καθορίζεται η αμοιβή του Προέδρου και των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου του Οργανισμού Λαϊκών Αγορών Θεσσαλονίκης.
7. Η λειτουργία του Διοικητικού Συμβουλίου διέπεται από τις διατάξεις του Κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας.
8. Στον Οργανισμό Λαϊκών Αγορών Θεσσαλονίκης συνιστάται νομική υπηρεσία η οποία υπάγεται απευθείας στον Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου και αποτελείται από δυο (2) δικηγόρους, ένας τουλάχιστον εκ των οποίων είναι δικηγόρος παρ’ Αρείω Πάγω, με άσκηση του δικηγορικού λειτουργήματος άνω των δεκαπέντε ετών, οι οποίοι απασχολούνται με σχέση έμμισθης εντολής και προσλαμβάνονται με τη διαδικασία του άρθρου 43 του ν. 4194/2013, για τον εξώδικο και δικαστικό χειρισμό υποθέσεων του Οργανισμού. Οι απολαβές τους καθορίζονται σύμφωνα με τις διατάξεις του ν. 4024/2011 και του ν. 4194/2013.
9. Οι πόροι του Οργανισμού Λαϊκών Αγορών Θεσσαλονίκης αποτελούνται από το ημερήσιο ανταποδοτικό τέλος που καταβάλουν τα μέλη του, δάνεια που συνάπτει και δωρεές, χορηγίες, κληρονομιές και κληροδοσίες που αποδέχεται ο Οργανισμός, τόκους από καταθέσεις, τυχόν επιχορηγήσεις από ειδικούς λογαριασμούς του Υπουργείου Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας, έσοδα από εκμετάλλευση περιουσιακών στοιχείων και έσοδα από συγχρηματοδοτούμενα προγράμματα της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή άλλων Ελληνικών ή Διεθνών Οργανισμών, πρόστιμα που επιβάλλονται με αποφάσεις του Δ.Σ. του Οργανισμού Λαϊκών Αγορών Θεσσαλονίκης και το ημερήσιο δικαίωμα που προβλέπεται στο άρθρο 7 του παρόντος.