Άρθρο 31: ΕΝΑΡΞΗ ΙΣΧΥΟΣ

31.1 Η ισχύς του Κανονισμού αρχίζει από τη δημοσίευσή του στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.