Άρθρο 15: ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΚΑΙ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΠΡΑΚΤΟΡΩΝ

15.1 Οι Πράκτορες δεν πρέπει να έχουν καταδικασθεί τελεσίδικα για κακούργημα ή σε οποιαδήποτε ποινή για κλοπή, υπεξαίρεση, απάτη, απιστία, αποδοχή και διάθεση προϊόντων εγκλήματος, εκβίαση, πλαστογραφία, ενεργητική ή παθητική δωροδοκία, επικίνδυνη ή βαριά σωματική βλάβη, παρασιώπηση εγκλήματος, έγκλημα περί το νόμισμα, κοινώς επικίνδυνο έγκλημα, έγκλημα κατά της προσωπικής ελευθερίας, έγκλημα κατά της γενετήσιας ελευθερίας, έγκλημα οικονομικής εκμετάλλευσης της γενετήσιας ζωής, καθώς και για έγκλημα που προβλέπεται στη νομοθεσία περί ναρκωτικών, όπλων, εκρηκτικών υλών και φοροδιαφυγής.
15.2 Εάν οι Πράκτορες είναι νομικά πρόσωπα, οι παραπάνω περιορισμοί ισχύουν, στη μεν περίπτωση των προσωπικών εταιρειών για τους εταίρους, στη δε περίπτωση των κεφαλαιουχικών εταιρειών και των συνεταιρισμών, για τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και τους διαχειριστές.
15.3 Οι Πράκτορες θα εκθέτουν εντός του Πρακτορείου, σε σημείο εμφανές για το κοινό, τη βεβαίωση συνεργασίας που τους έχει παρασχεθεί από τον Φορέα Εκμετάλλευσης. Το ίδιο ισχύει για τα Σημεία Αμοιβαίου Ιπποδρομιακού Στοιχήματος, στα οποία αναπτύσσει τη δραστηριότητα ο ίδιος ο Φορέας Εκμετάλλευσης.
15.4 Οι Πράκτορες απαγορεύεται να δέχονται την κατάθεση Δελτίων Συμμετοχής με πίστωση.