Άρθρο 22: ΜΕΡΙΜΝΑ ΓΙΑ ΑΤΟΜΑ ΜΕ ΑΝΑΠΗΡΙΑ

22.1 Ο Φορέας Εκμετάλλευσης λαμβάνει όλα τα κατά περίπτωση ενδεικνυόμενα μέτρα ώστε στους χώρους, στις πληροφορίες και στους Τύπους του Αμοιβαίου Ιπποδρομιακού Στοιχήματος να έχουν επαρκή πρόσβαση και να μην αποκλείονται άτομα με αναπηρία.