Άρθρο 03: ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΑΝΗΛΙΚΩΝ ΚΑΙ ΑΛΛΩΝ ΕΥΑΛΩΤΩΝ ΟΜΑΔΩΝ

3.1 Οι ανήλικοι δεν επιτρέπεται να έχουν πρόσβαση στα Πρακτορεία και στα Σημεία Αμοιβαίου Ιπποδρομιακού Στοιχήματος που βρίσκονται εντός του Ιπποδρόμου, εφόσον τα τελευταία στεγάζονται σε κλειστούς χώρους, διακριτούς από τους υπόλοιπους χώρους του Ιπποδρόμου.
3.2 Ο Φορέας Εκμετάλλευσης, οι Πράκτορες καθώς και όσοι ασκούν μόνιμα ή προσωρινά εποπτεία στα Σημεία Αμοιβαίου Ιπποδρομιακού Στοιχήματος, υποχρεούνται να απαγορεύουν στους ανηλίκους την είσοδο και την παραμονή στους χώρους αυτούς. Υποχρεούνται επίσης να αναρτούν στο εσωτερικό και στο εξωτερικό των Σημείων Αμοιβαίου Ιπποδρομιακού Στοιχήματος, σήμανση απαγόρευσης για την είσοδο στα άτομα αυτά.
3.3 Ο Φορέας Εκμετάλλευσης, εφόσον διεξάγει και λειτουργεί το Αμοιβαίο Ιπποδρομιακό Στοίχημα μέσω του διαδικτύου ή άλλων μη επίγειων μέσων, υποχρεούται να λαμβάνει κάθε δυνατό μέτρο για τον έλεγχο της ηλικίας των ατόμων που κάνουν χρήση των συγκεκριμένων μέσων ή/και συμμετέχουν στο Αμοιβαίο Ιπποδρομιακό Στοίχημα μέσω αυτών.
3.4 Ο Φορέας Εκμετάλλευσης και οι Πράκτορες υποχρεούνται να διαθέτουν σε κάθε Σημείο Αμοιβαίου Ιπποδρομιακού Στοιχήματος:
α. Οδηγό για κάθε Τύπου Αμοιβαίο Ιπποδρομιακό Στοίχημα, σύμφωνα τα αναφερόμενα στο άρθρο 20 του Κανονισμού.
β. Ενημερωτικά έντυπα για το Υπεύθυνο Παιχνίδι (μέθοδοι περιορισμού, γραμμή βοηθείας κλπ).
3.5 Ο Φορέας Εκμετάλλευσης υποχρεούται να λειτουργεί τηλεφωνική γραμμή βοήθειας (help line) για θέματα που άπτονται του Υπεύθυνου Παιγνιδιού και την υποστήριξη των Παικτών και ιδίως των ευάλωτων στα Τυχερά Παίγνια ατόμων.
3.6 Η Ε.Ε.Ε.Π. μπορεί με απόφασή της να επιβάλει στον Φορέα Εκμετάλλευσης, περιοριστικά και διορθωτικά μέτρα για την προστασία των ανηλίκων, όπως ιδίως τροποποίηση της προειδοποιητικής σήμανσης καθώς και νέες μορφές ελέγχου της ηλικίας.