Άρθρο 13: ΚΑΤΑΓΓΕΛΙΑ ΜΗ ΚΑΤΑΒΟΛΗΣ ΚΕΡΔΩΝ

13.1 Εφόσον ο Φορέας Εκμετάλλευσης απορρίψει αίτημα καταβολής κερδών ο κάτοχος του αντίστοιχου Δελτίου μπορεί, μέσα στην προθεσμία της παραγράφου 11.6, να υποβάλει γραπτή καταγγελία προς την Ε.Ε.Ε.Π., η οποία και αποφασίζει σχετικά. Η εμπρόθεσμη υποβολή καταγγελίας διακόπτει την παραπάνω αναφερόμενη προθεσμία μέχρι την έκδοση απόφασης από την Ε.Ε.Ε.Π.