Άρθρο 21: ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗ ΠΑΙΚΤΩΝ ΚΑΙ ΑΞΙΟΠΙΣΤΙΑ

21.1 Ο Φορέας Εκμετάλλευσης διασφαλίζει ότι:
21.1.1 Κάθε πληροφορία, σε οποιαδήποτε μορφή, που παρέχεται προς το καταναλωτικό κοινό και τους Παίκτες είναι αληθής, ακριβής και κατανοητή και δεν περιέχει ή δεν συνδέεται με οποιονδήποτε τρόπο με στοιχεία που μπορούν να θεωρηθούν παραπλανητικά.
21.1.2 Θα παρέχεται πρόσβαση του καταναλωτικού κοινού και των Παικτών στους Ειδικούς Κανονισμούς, με σχετική διάθεση των Οδηγών Τύπων Αμοιβαίου Ιπποδρομιακού Στοιχήματος σε κάθε Σημείο Αμοιβαίου Ιπποδρομιακού Στοιχήματος.
21.1.3 Θα ανακοινώνεται στο καταναλωτικό κοινό και τους Παίκτες οποιαδήποτε τροποποίηση των αποδιδόμενων ποσοστών κέρδους στο Αμοιβαίο Ιπποδρομιακό Στοίχημα, με σχετική ανάρτηση στα Σημεία Αμοιβαίου Ιπποδρομιακού Στοιχήματος του βασικού περιεχομένου και της ημερομηνίας έναρξης εφαρμογής.