Άρθρο 17: ΕΛΕΓΧΟΣ ΣΗΜΕΙΩΝ ΑΜΟΙΒΑΙΟΥ ΙΠΠΟΔΡΟΜΙΑΚΟΥ ΣΤΟΙΧΗΜΑΤΟΣ

17.1 Η Ε.Ε.Ε.Π. ασκεί την εποπτεία και τον έλεγχο των Σημείων Αμοιβαίου Ιπποδρομιακού Στοιχήματος.
17.2 Ο Φορέας Εκμετάλλευσης υποχρεούται να παρακολουθεί τη συμμόρφωση των Πρακτόρων Αμοιβαίου Ιπποδρομιακού Στοιχήματος με τις διατάξεις της παρούσης και να υποβάλλει σχετική ετήσια έκθεση προς την Ε.Ε.Ε.Π. Εφόσον ο Φορέας Εκμετάλλευσης διαπιστώσει παράβαση υποβάλλει το ταχύτερο, εκτός από τις υποχρεώσεις αναγγελίας που τυχόν έχει από άλλες διατάξεις, και έγγραφη αναφορά προς την Ε.Ε.Ε.Π., στην οποία θα περιλαμβάνει τα άμεσα μέτρα που έχει λάβει για την άρση της παράβασης αυτής.