Άρθρο 06: ΕΙΔΙΚΟΙ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ ΗΜΕΔΑΠΟΥ ΑΜΟΙΒΑΙΟΥ ΙΠΠΟΔΡΟΜΙΑΚΟΥ ΣΤΟΙΧΗΜΑΤΟΣ

6.1 Ο Φορέας Εκμετάλλευσης θα εκπονήσει σχέδιο Ειδικού Κανονισμού για κάθε Τύπο Αμοιβαίου Ιπποδρομιακού Στοιχήματος, σύμφωνα με τις εκάστοτε ισχύουσες διατάξεις, ο οποίος θα περιλαμβάνει τουλάχιστον τους όρους, τις προϋποθέσεις, τις διαδικασίες, τους ειδικούς κανόνες διεξαγωγής του συγκεκριμένου Τύπου Αμοιβαίου Ιπποδρομιακού Στοιχήματος, τη Βασική Μονάδα Στοιχηματισμού, τα μέσα διεξαγωγής του, τον τρόπο υπολογισμού των διανεμόμενων κερδών, την μέθοδο υπολογισμού της Απόδοσης, τον τρόπο γνωστοποίησης στους Παίκτες του αποδιδόμενου κάθε φορά ποσοστού κέρδους, τις ειδικότερες ρυθμίσεις σε περίπτωση ακύρωσης ή μη συμμετοχής ίππων ή μη διεξαγωγής Ιπποδρομιακών Γεγονότων, καθώς και τις μεθόδους τήρησης αρχείων και υποβολής αναφορών που θα εφαρμόσει ο Φορέας Εκμετάλλευσης για τον συγκεκριμένο Τύπο Αμοιβαίου Ιπποδρομιακού Στοιχήματος, ώστε να είναι εφικτή η πλήρης εποπτεία εκ μέρους της Ε.Ε.Ε.Π.
6.2 Η έγκριση ενός Ειδικού Κανονισμού, καθώς και οποιασδήποτε τροποποίησής του, γίνεται από την Ε.Ε.Ε.Π. το αργότερο εντός σαράντα πέντε (45) ημερών από την υποβολή του σε αυτή ή μετά τη λήξη της περιόδου αναμονής (stand-still) στις περιπτώσεις που επιβάλλεται δημοσίευση του σχεδίου σύμφωνα με τη διαδικασία της Οδηγίας 98/34/ΕΚ. Σε περίπτωση που η ανωτέρω προθεσμία παρέλθει άπρακτη, τεκμαίρεται η έγκριση του Ειδικού Κανονισμού, η δε Ε.Ε.Ε.Π. προβαίνει, εντός δέκα (10) ημερών από τη λήξη της παραπάνω προθεσμίας, σε όλες τις επιβαλλόμενες ενέργειες για τη νόμιμη δημοσίευσή του.
6.3 Η Ε.Ε.Ε.Π. έχει τη δυνατότητα να ζητά από τον Φορέα Εκμετάλλευσης, να προβαίνει σε οποιαδήποτε τροποποίηση ενός Ειδικού Κανονισμού, την οποία θα θεωρεί ως κατάλληλη, σύμφωνα με τις γενικές αρχές που τίθενται στον Κανονισμό. Η Ε.Ε.Ε.Π. θα γνωστοποιεί στον Φορέα Εκμετάλλευσης τα σημεία των αναγκαίων τροποποιήσεων, προκειμένου αυτός να προβαίνει στη σύνταξη του τροποποιημένου σχεδίου, το οποίο και θα υποβάλλει προς έγκριση στην Ε.Ε.Ε.Π, τηρουμένων των διατάξεων της παραγράφου 6.2.
6.4 Σε εξαιρετικές περιπτώσεις, όταν συντρέχουν αποδεδειγμένα σοβαροί λόγοι και μετά από αιτιολογημένο αίτημα του Φορέα Εκμετάλλευσης προς την Ε.Ε.Ε.Π., είναι δυνατόν να παρέχεται έγκριση προσωρινής παρέκκλισης από ή μερικής αναστολής, κατά περίπτωση, διατάξεων ενός Ειδικού Κανονισμού.
6.5 Πριν από την έκδοση τροποποιημένης έκδοσης ενός Ειδικού Κανονισμού, ή την έγκριση προσωρινής παρέκκλισης ή μερικής αναστολής, κατά τα ανωτέρω, ο Φορέας Εκμετάλλευσης θα υποβάλλει στην Ε.Ε.Ε.Π προτάσεις που σχετίζονται με τον τρόπο με τον οποίο οι εν λόγω τροποποιήσεις, παρεκκλίσεις ή αναστολές θα τεθούν υπόψη του καταναλωτικού κοινού.
6.6 Ο Φορέας Εκμετάλλευσης διασφαλίζει ότι οποιαδήποτε μεταβολή του Ειδικού Κανονισμού ενός Τύπου Αμοιβαίου Ιπποδρομιακού Στοιχήματος θα τίθεται σε ισχύ κατά την ίδια ημέρα και ώρα έναντι όλων των Παικτών του συγκεκριμένου Τύπου Αμοιβαίου Ιπποδρομιακού Στοιχήματος.