Άρθρο 26: ΤΗΡΗΣΗ ΑΡΧΕΙΩΝ

26.1 Ο Φορέας Εκμετάλλευσης υποχρεούται να τηρεί, κατά περίπτωση, ηλεκτρονικά ή/και φυσικά αρχεία, για όλες τις λειτουργίες και συναλλαγές του που σχετίζονται με τη διεξαγωγή του Αμοιβαίου Ιπποδρομιακού Στοιχήματος. Τα αρχεία διατηρούνται για όσο χρόνο προβλέπεται από τις κείμενες διατάξεις και τους Ειδικούς Κανονισμούς, σε μέσο που επιτρέπει την αποθήκευση των πληροφοριών με μορφή και τρόπο που ικανοποιούν τα ακόλουθα κριτήρια:
26.1.1 Να είναι δυνατό να διαπιστωθούν εύκολα τυχόν διορθώσεις ή άλλες τροποποιήσεις, καθώς και το περιεχόμενο των αρχείων πριν από τις εν λόγω διορθώσεις ή τροποποιήσεις.
26.1.2 Να παρέχεται στην Ε.Ε.Ε.Π. άμεση και εύκολη πρόσβαση σε αυτά τα αρχεία κατά τον τρόπο και στον χρόνο που αυτή προσδιορίζει.
26.2 Οι διατάξεις του παρόντος Κεφαλαίου μπορεί να εξειδικεύονται περαιτέρω στους Ειδικούς Κανονισμούς.