Άρθρο 01: ΟΡΙΣΜΟΙ

1.1 Οι παρακάτω όροι, οι οποίοι στη συνέχεια χρησιμοποιούνται στο κείμενο της παρούσης, έχουν την έννοια που ακολουθεί.
Συγκεκριμένα:
Αλλοδαπό Αμοιβαίο Ιπποδρομιακό Στοίχημα: σημαίνει το Αμοιβαίο Ιπποδρομιακό Στοίχημα, λαχειοφόρο ή μη, που διοργανώνεται νόμιμα από φορέα που λειτουργεί σε άλλη χώρα, μέσω δικού του Συγκεντρωτή Αμοιβαίου Στοιχήματος (Totalizator), επί Ιπποδρομιών που διεξάγονται οπουδήποτε, στη διεξαγωγή του οποίου συμμετέχει ο Φορέας Εκμετάλλευσης μέσω αποδοχής στοιχημάτων από την Ελληνική Επικράτεια, με βάση ειδική σχετική σύμβαση με τον φορέα της αλλοδαπής.
Αμοιβαίο Ιπποδρομιακό Στοίχημα: σημαίνει το Αμοιβαίο Στοίχημα επί Ιπποδρομιών.
Αμοιβαίο Στοίχημα: σημαίνει το είδος Στοιχήματος για το οποίο ένα προκαθορισμένο ποσοστό του συνολικού ποσού που στοιχημάτισαν οι Παίκτες μοιράζεται μεταξύ των νικητών.
Απόδοση Στοιχήματος ή Απόδοση: σημαίνει το ποσό κέρδους ενός συγκεκριμένου Τύπου Αμοιβαίου Ιπποδρομιακού Στοιχήματος, που αναλογεί στη Βασική Μονάδα Στοιχηματισμού.
Βασική Μονάδα Στοιχηματισμού: σημαίνει το ελάχιστο χρηματικό ποσό που έχει προσδιοριστεί στον Ειδικό Κανονισμό με το οποίο μπορεί να συμμετάσχει ένας Παίκτης στον συγκεκριμένο Τύπο Στοιχήματος.
Δελτίο Συμμετοχής ή Δελτίο: σημαίνει το υλικό ή ηλεκτρονικό μέσο, στο οποίο καταγράφονται η Συμμετοχή ενός Παίκτη καθώς και άλλες πληροφορίες για τον Τύπο Στοιχήματος και το Ιπποδρομιακό Γεγονός, στο οποίο αναφέρεται η Συμμετοχή.
Ειδικός Κανονισμός: σημαίνει τον κανονισμό του άρθρου 6 του Κανονισμού, τον οποίο εκπονεί ο Φορέας Εκμετάλλευσης και εγκρίνει η Επιτροπή Εποπτείας και Ελέγχου Παιγνίων, και ο οποίος δύναται να καλύπτει έναν ή περισσότερους ή όλους τους Τύπους Στοιχήματος.
Ειδικός Τεχνικός Κανονισμός: σημαίνει τον κανονισμό του άρθρου 29 του Κανονισμού, τον οποίο εκπονεί ο Φορέας Εκμετάλλευσης και εγκρίνει η Επιτροπή Εποπτείας και Ελέγχου Παιγνίων, και ο οποίος διέπει τα πληροφορικά συστήματα, τις εφαρμογές λογισμικού, τον εξοπλισμό και, γενικά, όλα τα τεχνικά μέσα που θα χρησιμοποιήσει ο Φορέας Εκμετάλλευσης για τη διοργάνωση, τη διεξαγωγή και την παρακολούθηση του Αμοιβαίου Ιπποδρομιακού Στοιχήματος.
Εμπορική Επικοινωνία: σημαίνει: (α) την κάθε μορφή επικοινωνίας για την άμεση ή έμμεση προώθηση προϊόντων και υπηρεσιών ή της εικόνας επιχειρήσεων, οργανισμών και προσώπων που ασκούν δραστηριότητες σχετικές με το Αμοιβαίο Ιπποδρομιακό Στοίχημα, (β) τις πληροφορίες που επιτρέπουν την άμεση πρόσβαση σε δραστηριότητα σχετική με το Αμοιβαίο Ιπποδρομιακό Στοίχημα και (γ) τις επικοινωνίες σχετικά με προϊόντα ή υπηρεσίες οποιασδήποτε εταιρείας που δραστηριοποιείται στον τομέα του Αμοιβαίου Ιπποδρομιακού Στοιχήματος.
Επιτροπή Εποπτείας και Ελέγχου Παιγνίων (Ε.Ε.Ε.Π.): σημαίνει την ανεξάρτητη διοικητική αρχή του άρθρου 7 του ν. 4038/2012 (ΦΕΚ Α’ 14). Η Ε.Ε.Ε.Π. είναι, μεταξύ άλλων, αρμόδια για την εποπτεία λειτουργίας και διεξαγωγής του Αμοιβαίου Ιπποδρομιακού Στοιχήματος.
Ηλεκτρονικός Λογαριασμός Παίκτη: σημαίνει τον ηλεκτρονικό λογαριασμό που αποδίδεται σε κάθε Παίκτη από τον Φορέα Εκμετάλλευσης προκειμένου αυτός να μπορεί να συμμετάσχει στο Αμοιβαίο Ιπποδρομιακό Στοίχημα μέσω διαδικτυακού ή άλλου μη επίγειου Σημείου Αμοιβαίου Ιπποδρομιακού Στοιχήματος.
Ημεδαπό Αμοιβαίο Ιπποδρομιακό Στοίχημα: σημαίνει το Αμοιβαίο Ιπποδρομιακό Στοίχημα, λαχειοφόρο ή μη, που διοργανώνεται από τον Φορέα Εκμετάλλευσης στην Ελληνική Επικράτεια, μέσω δικού του Συγκεντρωτή Αμοιβαίου Στοιχήματος (Totalizator), επί Ιπποδρομιών που διεξάγονται στην Ελλάδα ή/και στο εξωτερικό
Ιπποδρομιακή Ημέρα ή Ιπποδρομιακή Συγκέντρωση: σημαίνει το σύνολο των Ιπποδρομιών που διοργανώνονται σε έναν συγκεκριμένο Ιππόδρομο, κατά τη διάρκεια μίας ημέρας.
Ιπποδρομιακό Γεγονός ή Ιπποδρομία: σημαίνει τον οποιαδήποτε αγώνα ταχύτητας μεταξύ ίππων, που διεξάγεται με φυσικό τρόπο και διοργανώνεται νόμιμα στην Ελλάδα ή στο εξωτερικό.
Ιππόδρομος: σημαίνει τον χώρο και τις εγκαταστάσεις όπου πραγματοποιούνται Ιπποδρομιακά Γεγονότα.
Ιστότοπος Αμοιβαίου Ιπποδρομιακού Στοιχήματος: σημαίνει τον διαδικτυακό τόπο που χρησιμοποιεί ο Φορέας Εκμετάλλευσης για το Αμοιβαίο Ιπποδρομιακό Στοίχημα.
Κανονισμός: σημαίνει την παρούσα απόφαση ρύθμισης θεμάτων διεξαγωγής και ελέγχου του Αμοιβαίου Ιπποδρομιακού Στοιχήματος.
Λαχειοφόρο Αμοιβαίο Ιπποδρομιακό Στοίχημα (Σουϊπστέικ ή Sweepstake): σημαίνει το παίγνιο του λαχείου, το οποίο διεξάγεται μέσω αγοράς λαχνών από τους Παίκτες, ορισμένοι εκ των οποίων (λαχνών) αντιστοιχίζονται μέσω κλήρωσης, με ίππους, που θα συμμετάσχουν σε επικείμενη Ιπποδρομία, οι δε νικηφόροι λαχνοί αναδεικνύονται με βάση τα αποτελέσματα της Ιπποδρομίας αυτής. Στο Λαχειοφόρο Αμοιβαίο Ιπποδρομιακό Στοίχημα, ένα προκαθορισμένο ποσοστό των συνολικών εισπράξεων από την πώληση των λαχνών μοιράζεται, ως ελάχιστο κέρδος, μεταξύ των νικητών.
Ομόσταυλοι ίπποι: έχουν την έννοια που τους αποδίδεται στον κανονισμό διεξαγωγής της Ιπποδρομίας στην οποία συμμετέχουν.
Παίκτης: σημαίνει το φυσικό πρόσωπο, το οποίο συμμετέχει νόμιμα στη διεξαγωγή ενός ή περισσοτέρων Τύπων Στοιχήματος.
Παικτική Συμπεριφορά: σημαίνει το σύνολο των στοιχείων που προσδιορίζουν τον τρόπο με τον οποίο ένας Παίκτης συμμετέχει στο Αμοιβαίο Ιπποδρομιακό Στοίχημα, όπως, ενδεικτικά, τα Σημεία Αμοιβαίου Ιπποδρομιακού Στοιχήματος που επισκέπτεται, τους Τύπους Στοιχήματος που προτιμά, τα ποσά που στοιχηματίζει, τη διάθεση μέρους ή του συνόλου των κερδών για νέα Συμμετοχή ή/και την αύξηση των ποσών κάθε Συμμετοχής, τον χρόνο (ημέρες και ώρες) που συνηθίζει να παίζει. Η Παικτική Συμπεριφορά καταγράφεται μόνον εφόσον ο Παίκτης δηλώνει τα στοιχεία της παραγράφου 12.2 ή καταθέτει τα Δελτία Συμμετοχής του μέσω του διαδικτύου ή άλλων μη επίγειων μέσων. Πρόσβαση στην Παικτική Συμπεριφορά, εκτός από τον ίδιο τον Παίκτη, έχει μόνον η Ε.Ε.Ε.Π.
Πληροφορικό Σύστημα: σημαίνει το σύστημα που θα εγκαταστήσει ο Φορέας Εκμετάλλευσης για τη λειτουργία και διαχείριση του Αμοιβαίου Ιπποδρομιακού Στοιχήματος, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 28 του Κανονισμού.
Πράκτορας: σημαίνει ένα τρίτο πρόσωπο που εκμεταλλεύεται ένα ή περισσότερα Σημεία Αμοιβαίου Ιπποδρομιακού Στοιχήματος, έχει συνάψει Σύμβαση Πρακτορείας Αμοιβαίου Ιπποδρομιακού Στοιχήματος και διαθέτει την προβλεπόμενη στην παράγραφο 15.3 του Κανονισμού βεβαίωση συνεργασίας.
Πρακτορείο: σημαίνει το επίγειο Σημείο Αμοιβαίου Ιπποδρομιακού Στοιχήματος που βρίσκεται εκτός του χώρου του Ιπποδρόμου.
ΠΣΕΕ: σημαίνει το Πληροφορικό Σύστημα Εποπτείας και Ελέγχου και αποτελεί το σύνολο του υλικού και του λογισμικού που εγκαθίσταται και λειτουργεί στην Ε.Ε.Ε.Π. για την άσκηση της συνεχούς εποπτείας και του ελέγχου των τυχερών παιγνίων με παιγνιομηχανήματα ή μέσω του διαδικτύου, δυνάμει του ν. 4002/2011 (Α’ 180), όπως ισχύει.
Σημεία Αμοιβαίου Ιπποδρομιακού Στοιχήματος: σημαίνει τα επίγεια (καταστήματα) ή διαδικτυακά (ιστοτόπους) σημεία, μέσω των οποίων γίνεται ενημέρωση του καταναλωτικού κοινού για το Αμοιβαίο Ιπποδρομιακό Στοίχημα, κατάθεση των Συμμετοχών των Παικτών και, με τους περιορισμούς του Κανονισμού και των Ειδικών Κανονισμών, απόδοση των κερδών στους Νικητές. Η εκμετάλλευση των Σημείων Αμοιβαίου Ιπποδρομιακού Στοιχήματος μπορεί να γίνεται από τον ίδιο τον Φορέα Εκμετάλλευσης ή από Πράκτορες.
Στοίχημα: σημαίνει το Τυχερό Παίγνιο που συνίσταται σε πρόβλεψη, από τους συμμετέχοντες, της εξέλιξης ή/και της τελικής έκβασης κάθε είδους γεγονότων.
Συγκεντρωτής Αμοιβαίου Ιπποδρομιακού Στοιχήματος (Totalizator): σημαίνει το ηλεκτρονικό σύστημα, μέσω του οποίου επιτυγχάνεται η συγκέντρωση και καταγραφή των Συμμετοχών, καθώς και ο προσδιορισμός των κερδών των Νικητών, ανά Ιπποδρομιακό Γεγονός και ανά Τύπο Στοιχήματος.
Σύμβαση Πρακτορείας Αμοιβαίου Ιπποδρομιακού Στοιχήματος: σημαίνει τη σύμβαση που συνάπτεται μεταξύ του Φορέα Εκμετάλλευσης και των Πρακτόρων για την παραχώρηση του δικαιώματος εκμετάλλευσης ενός ή περισσοτέρων Σημείων Αμοιβαίου Ιπποδρομιακού Στοιχήματος.
Σύμβαση Παραχώρησης: σημαίνει την εκάστοτε σύμβαση βάσει της οποίας το Ελληνικό Δημόσιο παραχωρεί το δικαίωμα εκμετάλλευσης του Αμοιβαίου Ιπποδρομιακού Στοιχήματος στον Φορέα Εκμετάλλευσης.
Σύμβαση Προσχώρησης: σημαίνει τη σύμβαση του άρθρου 19 του Κανονισμού.
Συμμετοχή: σημαίνει το χρηματικό ποσό με το οποίο ο Παίκτης συμμετέχει στη διεξαγωγή ενός Τύπου Στοιχήματος για συγκεκριμένο Ιπποδρομιακό Γεγονός. Η Συμμετοχή είναι ακέραιο πολλαπλάσιο της Βασικής Μονάδας Στοιχηματισμού.
Τεχνικές Προδιαγραφές: σημαίνει τις τεχνικές προδιαγραφές της παραγράφου 29.2.2 του Κανονισμού.
Τύπος Αμοιβαίου Ιπποδρομιακού Στοιχήματος ή Τύπος Στοιχήματος: σημαίνει την οποιαδήποτε εκδοχή Αμοιβαίου Ιπποδρομιακού Στοιχήματος, λαχειοφόρου ή μη, που διοργανώνει ο Φορέας Εκμετάλλευσης, ύστερα από την έγκριση του Ειδικού Κανονισμού του συγκεκριμένου Τύπου Στοιχήματος.
Τυχερά Παίγνια ή Παίγνια: σημαίνει τα παίγνια που ορίζονται στην περίπτωση β του άρθρου 25 του ν. 4002/2011 (Α 180), όπως ισχύει.
Υπεύθυνο Παιχνίδι (Responsible Gambling): σημαίνει το σύνολο των ρυθμίσεων, και προβλέψεων που έχουν ως στόχο τον περιορισμό των αρνητικών επιπτώσεων της συμμετοχής σε Τυχερά Παίγνια στους Παίκτες.
Φορέας Εκμετάλλευσης: σημαίνει το Ελληνικό Δημόσιο ή κάθε πρόσωπο στο οποίο έχει νόμιμα παραχωρηθεί το δικαίωμα διεξαγωγής Αμοιβαίου Ιπποδρομιακού Στοιχήματος.