Άρθρο 02: ΓΕΝΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ

2.1 Στο πεδίο εφαρμογής του Κανονισμού υπάγεται το κάθε Τύπου Ημεδαπό Αμοιβαίο Ιπποδρομιακό Στοίχημα.
2.2 Η οργάνωση και λειτουργία Αλλοδαπού Αμοιβαίου Ιπποδρομιακού Στοιχήματος διέπεται από τους κανονισμούς της χώρας οργάνωσής του και η διενέργειά του επιτρέπεται, εφόσον δεν αντίκειται στην ελληνική νομοθεσία και στον Κανονισμό.
2.3 Το Στοίχημα προκαθορισμένης απόδοσης επί Ιπποδρομιακών Γεγονότων δεν υπάγεται στον Κανονισμό.
2.4 Τα θέματα διοργάνωσης Ιπποδρομιών στην Ελλάδα, περιλαμβανομένων και των κρίσιμων για τη διοργάνωση στοιχημάτων παραγόντων, όπως ενδεικτικά η συμμετοχή ή αποκλεισμός ίππου, η ταυτόχρονη άφιξη, οι Ομόσταυλοι ίπποι, η μεταζύγιση, η εκκίνηση, η άφιξη, οι ενστάσεις κλπ., ρυθμίζονται με βάση τις κείμενες διατάξεις για τη διοργάνωση και διεξαγωγή ιπποδρομιών και όχι με τον παρόντα Κανονισμό.
2.5 Η διεξαγωγή του Αμοιβαίου Ιπποδρομιακού Στοιχήματος μπορεί να πραγματοποιείται μέσω επίγειου συστήματος (land based) και μέσω του διαδικτύου (online).
2.6 Ο Φορέας Εκμετάλλευσης διασφαλίζει ότι η διεξαγωγή του Αμοιβαίου Ιπποδρομιακού Στοιχήματος είναι αξιόπιστη και ασφαλής, συμμορφώνεται προς τη δημόσια τάξη και τις αρχές του δημοσίου συμφέροντος και ότι κατά τη διεξαγωγή του λαμβάνονται υπόψη τα δικαιώματα των καταναλωτών, η προστασία των ανηλίκων και των ευάλωτων ομάδων του πληθυσμού, και οι διατάξεις του Κανονισμού.
2.7 Ο Φορέας Εκμετάλλευσης διεξάγει τις σχετικές με το Αμοιβαίο Ιπποδρομιακό Στοίχημα δραστηριότητες με τρόπο υπεύθυνο και συνετό, που δεν θέτει σε κίνδυνο τη δημόσια υγεία και ασφάλεια, και δεν επηρεάζει δυσμενώς την αξιοπιστία και τη διαφάνεια των συναλλαγών.
2.8 Δεν επιτρέπεται η οποιαδήποτε σύνδεση ή/και συσχετισμός με οποιονδήποτε τρόπο των στοιχείων της Παικτικής Συμπεριφοράς, με τα προσωπικά στοιχεία που δηλώνονται σύμφωνα με την παράγραφο 12.2 ή κατά τη δημιουργία Ηλεκτρονικού Λογαριασμού Παίκτη. Η σύνδεση αυτή πραγματοποιείται αποκλειστικά και μόνον από την Ε.Ε.Ε.Π. μέσω του ΠΣΕΕ. Ο Φορέας Εκμετάλλευσης λαμβάνει όλα τα αναγκαία τεχνολογικά και λοιπά μέτρα, ώστε να διασφαλίζεται η εφαρμογή της διάταξης αυτής, τα οποία και υποβάλλει προς έγκριση στην Ε.Ε.Ε.Π. Κατ’ εξαίρεση, επιτρέπεται η σύνδεση των προσωπικών στοιχείων του Παίκτη αποκλειστικά και μόνο με την πληροφορία των κερδών που αποδόθηκαν σε αυτόν προκειμένου να χορηγηθεί το πιστοποιητικό κερδών του άρθρου 12 του Κανονισμού.
2.9 Η συμμετοχή στη διεξαγωγή του Αμοιβαίου Ιπποδρομιακού Στοιχήματος επιτρέπεται μόνον σε άτομα που έχουν συμπληρώσει το δέκατο όγδοο (18ο) έτος της ηλικίας τους.
2.10 Ο Φορέας Εκμετάλλευσης οφείλει να διατηρεί και να λειτουργεί σύστημα παρακολούθησης και εντοπισμού των κινδύνων από το ενδεχόμενο παραβίασης των αρχών της ακεραιότητα των Ιπποδρομιακών Γεγονότων (sports integrity), επί των οποίων διοργανώνει το Αμοιβαίο Ιπποδρομιακό Στοίχημα. Στο πλαίσιο αυτό ο Φορέας Εκμετάλλευσης συνεργάζεται με τους ανάλογους φορείς και Αρχές στην Ελλάδα ή/και διεθνώς και εφαρμόζει τις κατάλληλες μεθόδους. Στην περίπτωση που ο Φορέας Εκμετάλλευσης εντοπίσει την πιθανότητα ύπαρξης τέτοιων κινδύνων, ενημερώνει αμέσως την Ε.Ε.Ε.Π. και τους λοιπούς εμπλεκόμενους ή αρμόδιους φορείς και Υπηρεσίες.