Άρθρο 10: ΑΠΟΔΙΔΟΜΕΝΟ ΠΟΣΟΣΤΟ ΚΕΡΔΟΥΣ

10.1 Το ελάχιστο αποδιδόμενο ποσοστό κέρδους του κάθε Τύπου Αμοιβαίου Ιπποδρομιακού Στοιχήματος καθορίζεται από τον Φορέα Εκμετάλλευσης εντός των ορίων που τίθενται από τις κείμενες διατάξεις και τη Σύμβαση Παραχώρησης.
10.2 Ο Φορέας Εκμετάλλευσης υποχρεούται να διασφαλίζει ότι αποδίδεται στους παίκτες το ποσοστό κέρδους που έχει, κάθε φορά, γνωστοποιηθεί, σύμφωνα με τον Ειδικό Κανονισμό.