Άρθρο 23: ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΤΗΣ ΤΑΥΤΟΤΗΤΑΣ ΤΩΝ ΝΙΚΗΤΩΝ

23.1 Ο Φορέας Εκμετάλλευσης υποχρεούται να διασφαλίζει ότι ο ίδιος, οι Πράκτορες καθώς και όσοι διατηρούν με αυτούς σχέση εργασίας, έργου ή εντολής δεν κοινοποιούν την ταυτότητα του προσώπου για το οποίο γνωρίζουν ότι δικαιούται ή μπορεί να δικαιούται μέρος ή το σύνολο κερδών, χωρίς την προηγούμενη γραπτή συναίνεση του συγκεκριμένου προσώπου. Η συναίνεση αυτή δεν απαιτείται όταν τέτοιες πληροφορίες παρέχονται προς την Ε.Ε.Ε.Π. ή όπου αλλού επιβάλλεται από τις κείμενες διατάξεις.