Άρθρο 04: ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ

4.1 Δεδομένου ότι η συμμετοχή σε Τυχερό Παίγνιο αποτελεί ελεύθερη και ανεξάρτητη προσωπική απόφαση, η οποία πρέπει να λαμβάνεται χωρίς πρόκληση ή παρακίνηση (unstimulated gambling), ο Φορέας Εκμετάλλευσης πρέπει να εφαρμόζει ήπια και λελογισμένη Εμπορική Επικοινωνία με αποκλειστικό σκοπό να κατευθυνθούν οι καταναλωτές προς τα νόμιμα δίκτυα τυχερών παιγνίων. Η Εμπορική Επικοινωνία και οι ενέργειες που την υλοποιούν, δεν επιτρέπεται να ενισχύουν τη ροπή προς τα Τυχερά Παίγνια ούτε να ενθαρρύνουν τη συμμετοχή του κοινού σε αυτά. Επιπλέον, οι ενέργειες αυτές πρέπει να υλοποιούνται με βασικό, ανάμεσα στα άλλα, κριτήριο την προστασία των ανηλίκων, των ευάλωτων και των ευπαθών ομάδων του πληθυσμού, με ιδιαίτερη έμφαση στα άτομα που έχουν εθισμό στα τυχερά παίγνια.
4.2 Απαγορεύεται η με οποιονδήποτε τρόπο αξιοποίηση των προσωπικών στοιχείων της παραγράφου 12.2 καθώς και αυτών που δηλώθηκαν για τη δημιουργία Ηλεκτρονικού Λογαριασμού Παίκτη, για λόγους Εμπορικής Επικοινωνίας, χωρίς την έγγραφη συναίνεση των Παικτών.
4.3 Η Εμπορική Επικοινωνία πρέπει υποχρεωτικά να διέπεται από τους ακόλουθους κανόνες:
4.3.1 Να μην παρουσιάζει θετική εικόνα αναφορικά με το γεγονός ότι μέρος ή το σύνολο των εσόδων από το Αμοιβαίο Ιπποδρομιακό Στοίχημα προορίζονται για δραστηριότητες γενικού ενδιαφέροντος.
4.3.2 Να μην προσπαθεί να ενισχύει τη δύναμη έλξης των Τυχερών Παιγνίων, προβάλλοντας κέρδη και επιτυχίες από το Αμοιβαίο Ιπποδρομιακό Στοίχημα με παραπλανητικό τρόπο ή περιεχόμενο.
4.3.3 Να μην είναι παραπλανητική σε ό,τι αφορά τις πιθανότητες κέρδους και τα ποσά κέρδους και να μην εκμεταλλεύεται την έλλειψη ειδικών γνώσεων των καταναλωτών όσον αφορά στις πιθανότητες επιτυχίας και συμμετοχής στα κέρδη.
4.3.4 Να μην περιλαμβάνει, να μην προβάλλει, να μην ενθαρρύνει και να μην απευθύνεται ή/και να στοχεύει κοινό ατόμων κάτω των δεκαοκτώ (18) ετών ή κοινό ευπαθών και ευάλωτων ομάδων του πληθυσμού.
4.3.5 Να μην είναι ελκυστική σε άτομα κάτω των δεκαοκτώ (18) ετών ή άτομα ευπαθών και ευάλωτων ομάδων, ειδικότερα μέσω αναφοράς σε στοιχεία της νοοτροπίας, των συνηθειών και της συμπεριφοράς τους.
4.3.6 Να μην εκμεταλλεύεται τη ροπή, τη φιλοδοξία, την απειρία, την έλλειψη γνώσεων ή τις προσδοκίες ατόμων κάτω των δεκαοκτώ (18) ετών, άλλων ευάλωτων ατόμων ή ατόμων ευπαθών ομάδων του πληθυσμού, λόγω της ειδικής τους κατάστασης, όπως είναι η οικονομική τους κατάσταση.
4.3.7 Να μη χρησιμοποιεί πρότυπα ισχυρής επικοινωνιακής διείσδυσης, όπως για παράδειγμα μία διασημότητα, για προωθητικούς σκοπούς.
4.3.8 Να μην προβάλλει τη συμμετοχή στο Αμοιβαίο Ιπποδρομιακό Στοίχημα ως κριτήριο κοινωνικής αποδοχής, προσωπικής ή οικονομικής επιτυχίας.
4.3.9 Να μην προβάλλει τη συμμετοχή στο παίγνιο του Αμοιβαίου Ιπποδρομιακού Στοιχήματος ως μέσο επένδυσης.
4.3.10 Να μην περνάει το μήνυμα ότι τα Τυχερά Παίγνια είναι μέσο πλουτισμού ή τρόπος διαφυγής από τις οικονομικές δυσκολίες και να μην υποδηλώνει ότι η συμμετοχή στο Αμοιβαίο Ιπποδρομιακό Στοίχημα μπορεί να προσφέρει λύση σε προσωπικά ή επαγγελματικά προβλήματα.
4.3.11 Να μην υποδηλώνει ότι η συμμετοχή στο Αμοιβαίο Ιπποδρομιακό Στοίχημα μπορεί να αποτελέσει προτεραιότητα στη ζωή, πριν από την οικογένεια, τους φίλους, τις επαγγελματικές και μορφωτικές υποχρεώσεις.
4.3.12 Να μην υποδηλώνει ότι η συμμετοχή στο Αμοιβαίο Ιπποδρομιακό Στοίχημα μπορεί να ενισχύσει τις προσωπικές ικανότητες, όπως π.χ. να βελτιώσει την εικόνα, την αυτοπεποίθηση ή ότι μπορεί να αποτελέσει τρόπο άσκησης ελέγχου, απόκτησης ανωτερότητας, αναγνώρισης ή θαυμασμού.
4.3.13 Να μην προσβάλλει τα χρηστά ήθη και να μην ενθαρρύνει τις φυλετικές διακρίσεις ή διακρίσεις που αφορούν στην εθνικότητα, τη θρησκεία, το φύλο ή την ηλικία.
4.3.14 Να μην συνδέει το Αμοιβαίο Ιπποδρομιακό Στοίχημα με τη χρήση ουσιών, να μην υποκρύπτει βία, σεξουαλική εκμετάλλευση ή εν γένει παράνομη συμπεριφορά.
4.3.15 Να μην προβάλλει με άμεσο ή έμμεσο τρόπο οποιαδήποτε υπηρεσία ή δυνατότητα παροχής πίστωσης από οποιονδήποτε προς τους Παίκτες, προκειμένου αυτοί να συμμετέχουν στη διεξαγωγή του Αμοιβαίου Ιπποδρομιακού Στοιχήματος.
4.3.16 Να αναφέρει ρητά τις κατηγορίες προσώπων που απαγορεύεται να συμμετέχουν στη διεξαγωγή του Αμοιβαίου Ιπποδρομιακού Στοιχήματος και τις τηλεφωνικές γραμμές ή/και τις λοιπές υπηρεσίες υποστήριξης για την απεξάρτηση από τον εθισμό στα Παίγνια.
4.3.17 Να αναφέρει ρητά ότι η συχνή συμμετοχή στο Αμοιβαίο Ιπποδρομιακό Στοίχημα μπορεί να εκθέτει τους συμμετέχοντες στον κίνδυνο του εθισμού και στην απώλεια περιουσίας.
4.4 Ο Φορέας Εκμετάλλευσης εκπονεί το σχέδιο της Εμπορικής Επικοινωνίας και οργανώνει τις αντίστοιχες ενέργειες που το υλοποιούν, λαμβάνοντας υπόψη τις αρχές του Υπεύθυνου Παιχνιδιού, τις γενικές αρχές του άρθρου 2 του Κανονισμού, καθώς και τα διαλαμβανόμενα στις παραγράφους 4.1, 4.2 και 4.3. Το σχέδιο αυτό υποβάλλεται προς έγκριση στην Ε.Ε.Ε.Π.
4.5 Ο Φορέας Εκμετάλλευσης θα υποβάλλει στην Ε.Ε.Ε.Π. το ετήσιο σχέδιο Εμπορικής Επικοινωνίας προς έγκριση, το αργότερο 90 ημέρες πριν την προβλεπόμενη ημερομηνία έναρξης υλοποίησής του.
4.6 Το σχέδιο Εμπορικής Επικοινωνίας πρέπει να περιέχει πληροφορίες για τη γενική στρατηγική και τους στόχους της εμπορικής επικοινωνίας, τα μέσα που θα χρησιμοποιηθούν, την τεκμηρίωση επίτευξης του αποκλειστικού σκοπού να κατευθυνθούν οι Παίκτες προς τα νόμιμα δίκτυα διεξαγωγής Τυχερών Παιγνίων, καθώς και άλλες παρόμοιες πληροφορίες που η Ε.Ε.Ε.Π. μπορεί να θεωρήσει απαραίτητες.
4.7 Στο σχέδιο Εμπορικής Επικοινωνίας περιλαμβάνονται και τα τυχόν προγράμματα πιστότητας (loyalty programs).
4.8 Η έγκριση του σχεδίου Εμπορικής Επικοινωνίας, καθώς και οποιασδήποτε τροποποίησής του, γίνεται από την Ε.Ε.Ε.Π. το αργότερο εντός 45 ημερών από την υποβολή του σε αυτή. Σε περίπτωση που η ανωτέρω προθεσμία παρέλθει άπρακτη, τεκμαίρεται η έγκριση του σχεδίου Εμπορικής Επικοινωνίας.
4.9 Η Ε.Ε.Ε.Π. μπορεί να επιβάλλει την άμεση διακοπή οποιασδήποτε ενέργειας Εμπορικής Επικοινωνίας, η οποία αντίκειται στις κείμενες διατάξεις και στην παρούσα.