Άρθρο 05: ΤΥΠΟΙ ΗΜΕΔΑΠΟΥ ΑΜΟΙΒΑΙΟΥ ΙΠΠΟΔΡΟΜΙΑΚΟΥ ΣΤΟΙΧΗΜΑΤΟΣ

5.1 Οι Τύποι Ημεδαπού Αμοιβαίου Ιπποδρομιακού Στοιχήματος καθορίζονται και εξειδικεύονται με τους Ειδικούς Κανονισμούς.
5.2 Ο Φορέας Εκμετάλλευσης επιλέγει τις Ιπποδρομίες και τους, κατά περίπτωση, διεξαγόμενους Τύπους Ημεδαπού Αμοιβαίου Ιπποδρομιακού Στοιχήματος.