Άρθρο 14: ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ ΠΡΑΚΤΟΡΕΙΑΣ ΑΜΟΙΒΑΙΟΥ ΙΠΠΟΔΡΟΜΙΑΚΟΥ ΣΤΟΙΧΗΜΑΤΟΣ

14.1 Ο Φορέας Εκμετάλλευσης και οι Πράκτορες συνάπτουν τις Συμβάσεις Πρακτορείας Αμοιβαίου Ιπποδρομιακού Στοιχήματος. Ο Φορέας Εκμετάλλευσης υποχρεούται να παραδίδει αντίγραφο των Συμβάσεων Πρακτορείας Αμοιβαίου Ιπποδρομιακού Στοιχήματος στην Ε.Ε.Ε.Π. εντός επτά (7) ημερών από την υπογραφή τους, καθώς και κάθε τροποποίησή τους μέσα στην ίδια προθεσμία.
14.2 Οι Συμβάσεις Πρακτορείας Αμοιβαίου Ιπποδρομιακού Στοιχήματος θα πρέπει να ρυθμίζουν τουλάχιστον τα ακόλουθα ζητήματα:
14.2.1 Τον τρόπο καταβολής των κερδών.
14.2.2 Τη διαδικασία κατάθεσης των Δελτίων Συμμετοχής.
14.2.3 Την υποχρέωση των Πρακτόρων να παρέχουν άμεσα κάθε πληροφορία ή έγγραφο που θα ζητηθεί από την Ε.Ε.Ε.Π. σε σχέση με το Αμοιβαίο Ιπποδρομιακό Στοίχημα.
14.2.4 Τη ρητή δήλωση των Πρακτόρων ότι έχουν λάβει γνώση του Κανονισμού και των Ειδικών Κανονισμών και την υποχρέωσή τους να συμμορφώνονται με αυτούς.
14.2.5 Τους λόγους καταγγελίας των συμβάσεων, ανάμεσα στους οποίους πρέπει να περιλαμβάνεται και η διαπιστωμένη παραβίαση του Κανονισμού και των Ειδικών Κανονισμών καθώς και τις συνέπειες, σε περίπτωση καταγγελίας.