Άρθρο 29: ΕΙΔΙΚΟΣ ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ

29.1 Τα θέματα που αφορούν την εγκατάσταση και λειτουργία όλων των τεχνικών μέσων που χρησιμοποιούνται από τον Φορέα Εκμετάλλευσης και τους Πράκτορες και συνδέονται με τη διεξαγωγή του Αμοιβαίου Ιπποδρομιακού Στοιχήματος, καθορίζονται με τον Ειδικό Τεχνικό Κανονισμό.
29.2 Με τον Ειδικό Τεχνικό Κανονισμό προσδιορίζονται, τουλάχιστον, τα εξής:
29.2.1 Όλα τα χρησιμοποιούμενα πληροφορικά συστήματα, τεχνικά μέσα και δίκτυα επικοινωνιών. Τα επιμέρους συστήματα και οι λειτουργικότητες (functionalities) του κάθε πληροφορικού συστήματος.
29.2.2 Οι Τεχνικές Προδιαγραφές, στις οποίες κάθε επιμέρους στοιχείο οφείλει να συμμορφώνεται.
29.2.3 Τις προδιαγραφές για τη θέση και τον τρόπο εγκατάστασης κάθε επιμέρους στοιχείου.
29.2.4 Τη διαβάθμιση των επιπέδων πρόσβασης σε κάθε σύστημα ή τεχνικό μέσο.
29.2.5 Τον τρόπο πρόσβασης του Πληροφορικού Συστήματος Εποπτείας και Ελέγχου (ΠΣΕΕ) της Ε.Ε.Ε.Π., σε πραγματικό χρόνο, σε όλα τα συστήματα, δίκτυα, τεχνικά μέσα, αρχεία και πληροφορίες που χρησιμοποιεί ο Φορέας Εκμετάλλευσης.
29.3 Ο Ειδικός Τεχνικός Κανονισμός εκδίδεται και τροποποιείται από την Ε.Ε.Ε.Π. με τη διαδικασία του άρθρου 6.