Άρθρο 12: ΠΑΡΟΧΗ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟΥ ΚΕΡΔΩΝ

12.1 Ο Φορέας Εκμετάλλευσης, με την επιφύλαξη της επόμενης παραγράφου, υποχρεούται να παρέχει στους νικητές, μετά από σχετικό γραπτό αίτημά τους, βεβαίωση των κερδών τους, για φορολογικούς σκοπούς.
12.2 Πιστοποιητικό κερδών χορηγείται μόνον στις περιπτώσεις Δελτίων Συμμετοχής, στα οποία, κατά την κατάθεσή τους, δηλώθηκαν και καταγράφηκαν, εναλλακτικά, τα εξής στοιχεία του Παίκτη:
12.2.1 Αριθμός φορολογικού μητρώου (ΑΦΜ), ή
12.2.2 Ονοματεπώνυμο και αριθμός Αστυνομικής Ταυτότητας ή Διαβατηρίου ή άλλου ισοδύναμου εγγράφου ταυτοποίησης.
12.3 Ο Φορέας Εκμετάλλευσης εκδίδει το Πιστοποιητικό Κερδών στο όνομα του προσώπου, τα στοιχεία του οποίου είναι καταχωρημένα στο Δελτίο Συμμετοχής που κέρδισε.